GMB
ser_1

VEILIG WERKEN? ZÓ!

Alsjeblieft, het veiligheidshandboek van GMB Services dat we in overleg met elkaar tot stand hebben gebracht. Dit veiligheidshandboek draagt bij aan ons belangrijkste doel: bewust iedere dag, iedere medewerker veilig en gezond weer thuis.

Onveilig werken is voor mij geen optie, ik ga ervan uit dat jij er ook zo over denkt. Neem je verantwoordelijkheid. Voor je eigen werk en veiligheid en dat van anderen. En laat jouw collega's je hierbij helpen. Wees alert op risico's en houd elkaar scherp. Zo realiseren we samen een werkomgeving die niet toevallig maar bewust zonder ongevallen is. Geen kwestie van geluk, maar van oplettendheid.

Heb je meer informatie nodig om veilig te werken? Zijn er omstandigheden op je werk die veilig werken onmogelijk maken? Wil je ideeën of tips om nog veiliger te werken met ons delen? Neem dan contact op met ons. Samen gaan we voor maximale veiligheid!

Namens de directie van GMB Services,
Niels de Kleijn

VEILIGHEIDSVERKLARING

Bewust iedere dag, iedere medewerker veilig en gezond weer thuis! Ons doel 'Bewust Zonder Ongevallen' is vanzelfsprekend als wij samen voor 100 procent onze verantwoordelijkheid nemen. Wij stellen onze eigen veiligheid, die van collega's en anderen met wie wij werken voorop! Door onze veiligheidswaarden ter harte te nemen en elkaar daarbij te helpen, kunnen we met trots veilig werken.

ONZE VEILIGHEIDSWAARDEN

Verantwoordelijk

Ik zorg voor mijn eigen veiligheid en die van anderen. Bij twijfel vraag ik om advies.

Bewust

Ik ken de specifieke risico's van mijn werkzaamheden en start pas als ik veilig kan werken.

Consequent

Ik werk volgens de afgesproken werkmethoden en veiligheidsvoorschriften.

Respect

Ik spreek anderen op basis van gelijkwaardigheid aan op onveilig gedrag. Als iemand mij aanspreekt, neem ik dit serieus.

Eerlijk

Ik durf open te zijn en alles te melden, zodat we hier samen van kunnen leren.

ser_2

1. BASISREGELS EN PBM'S

ONZE BASISREGELS

KLEDINGBELEID

Wij dragen deugdelijke werkkleding van GMB. Bij indiensttreding ontvang je - afhankelijk van je functie - een standaardpakket met bedrijfskleding, doorwerkkleding, veiligheidsschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

ORDE EN NETHEID

 • Wij streven naar een opgeruimde bouwplaats/werkplek.
 • Van te voren wordt nagedacht over een goede en volledige bouwplaatsinrichting (voldoende verlichting, positie keet, locatie van de afvalcontainers, opslaglocaties etc.).
 • Afval moet altijd gescheiden worden.
 • De keet moet schoon en opgeruimd zijn.

SIERADENBELEID

Armbanden, horloges, ringen en kettingen

Op alle plekken binnen GMB Services waar sprake is van de PBM-draagplicht (projecten van GMB Services) geldt voor iedereen - ook voor bezoekers en gasten - het verbod op sieraden. Onder sieraden verstaan we: armbanden, ringen en kettingen. Kun je sieraden aan je hand niet afdoen? Dan moet je handschoenen dragen of de sieraden afplakken met tape.

OVERIGE REGELS

 • Bij gebruik van een mobiele telefoon worden de werkzaamheden gestaakt en wordt een veilige plek gezocht.
 • Afscheiden van de bouwlocatie voor derden (bouwhekken).
 • Voor ieder gebruik van een (elektrisch) arbeidsmiddel voer je een visuele controle uit op slijtage of andere gebreken en controleer je de keuringsdatum.
 • Werkzaamheden worden uitgevoerd met het juiste (hand) gereedschap.

ONS PBM-BELEID

Geldt voor iedereen van GMB Services (ook bezoekers en gasten).

 • Helm, tenzij anders vermeld in de TRA.
 • Veiligheidsschoeisel S3 (altijd).
 • Reflecterende kleding (bij werken in de duisternis, langs de openbare weg of werken in de buurt van bewegend materieel).
 • Gehoorbescherming wordt bij een gemiddelde dagdosis van 80 dB(A) door GMB aangeboden en bij een gemiddelde dagdosis hoger dan 85 dB(A) verplicht gesteld.
 • Gasmeter (bij werk in besloten/bijzondere ruimten of afvalwaterlocaties).
 • Bril (bij slijpen, breken, frezen etc., daarbij moet de bril aansluiten op het gelaat).
 • Harnas (bij werken op hoogte, hoogwerker).
 • Adembescherming (bij blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen en/of gassen.)
 • Handschoenen (bij werkzaamheden met chemicaliën, hitte en kou, scherpe delen, elektriciteit, vibraties etc.).
 • Bedrijfskleding (lange broek).
ser_3
ser_4

2. TOP RISICO'S EN HOE WE DEZE BEHEERSEN

Om risico's te beheersen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw rol in het dagelijkse werk. Wij stellen immers onze eigen veiligheid, die van collega's en anderen met wie wij werken voorop! Zo kan iedere medewerker aan het einde van de werkdag weer veilig en gezond naar huis.

ROL MEDEWERKER

 • Zorg dat je goed geïnformeerd bent, durf om uitleg te vragen en deel je kennis met elkaar. Lees altijd de TRA zorgvuldig door.
 • Schat altijd de gevaren voor jezelf en je werkomgeving in en gebruik de juiste middelen.
 • Onderbreek je werk bij een onvoorziene situatie, informeer je leidinggevende en beoordeel de situatie nogmaals.

ROL LEIDINGGEVENDE

 • Toon voorbeeldgedrag, in woord en daad.
 • Creëer sfeer en condities, geef vertrouwen zodat medewerkers veiligheidszaken open kunnen bespreken.
 • Zorg dat de veiligheidswaarden binnen jouw team ter harte genomen worden.

WERKEN OP HOOGTE (VALGEVAAR)

Het werken bij openingen in vloeren, bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden of wanneer het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer naar beneden te vallen.

RISICO'S

 • Vallende voorwerpen van hoogte.
 • Vallen en struikelen van daken, ladders, trappen en steigers.
 • Vallen door sparingen/openingen in de vloer.
 • Onvoldoende (val)beveiliging of het ontbreken daarvan.
 • Verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen (ladder of steiger).
ser_5

MAATREGELEN

 • Leuningwerk toepassen van minimaal 1 meter hoog.
 • Gebruik van steigers en trappentorens verdient de voorkeur boven ladders.
 • Inzetten van hoogwerkers.
 • Afzetten/ dichtleggen van sparingen en openingen in de vloer.
 • Controleren van de ondergrond (als basis voor klimmateriaal etc.).
 • Aangelijnd werken (gebruik goede ankerpunten) wanneer geen leuning geplaatst kan worden.
 • Werkplek is stabiel en voldoende stevig. Tijdens gebruik de stabiliteit en sterkte regelmatig controleren.
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek.
 • Bij gevaar voor vallende voorwerpen moet er aansluitend op de werkvloer een minstens 0,15 meter hoge kantplank worden geplaatst.

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTES

Werken in een gesloten, deels open of niet gemakkelijk te betreden omgeving met een al dan niet vernauwde toegang. Deze ruimte is niet bestemd voor het verblijf van personen. Van deze ruimte wordt vermoed dat de atmosfeer zodanige stoffen bevat dat bij betreding gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en/of explosie. Voorbeelden zijn tanks, putten, sleuven, kelders, riolen en silo's.

RISICO'S

 • Verstikking.
 • Bedwelming.
 • Beknelling.
 • Brand en explosies.
 • Elektrocutie.
 • Vallen, stoten, struikelen.
ser_6

MAATREGELEN

 • Meten luchtkwaliteit (GMB-gasmeetprocedure).
 • Inzetten van mangatwacht.
 • Werkmethode afstemmen op TRA (Taak Risico Analyse).
 • Werkruimte schoon houden.
 • Toegang vrij houden.
 • Creëer waar mogelijk een nooduitgang.
 • Mechanisch ventileren.
 • Communicatiemiddelen inzetten.
 • Laagspanning gereedschap gebruiken (accu/gebruik scheidingstrafo).
 • Plan en hulpmiddelen voor eventuele redding.

ALLEEN WERKEN

Er is sprake van alleen werken als je werkzaamheden op locatie verricht, niethoorbaar, niet-zichtbaar en/of buiten bereik van een andere persoon (collega's, opdrachtgevers of andere personen) die helpend kan optreden.

RISICO'S

 • Geen directe hulpverlening bij een bijzondere situatie, zoals een ongeval.
 • Geen hoorbaar alarm kunnen slaan bij een ongeval.
 • Overige risico's afhankelijk van de werkzaamheden.

MAATREGELEN

 • Volg de procedure voor alleen werken.
 • Stem de werkmethode af op de Taak Risico Analyse (TRA).
 • Voer het werk niet uit, wanneer je de risico's ervan te hoog inschat.
 • Stel jezelf op de hoogte van de vluchtroutes en verzamelplaats.
 • Bel je leidinggevende op en meld dat je de werkzaamheden gaat beginnen.
 • Stop het werk bij een gevaarlijke situatie en meld dit.
 • Verlaat de werklocatie als je je niet veilig voelt en meld dit.
 • Houd je strikt aan de werkinstructies.
 • Bel je leidinggevende als je wilt afwijken van de gegeven werkinstructie.
 • Bel je leidinggevende op en meld dat de werkzaamheden klaar zijn en je de werklocatie verlaat.

NIET ALLEEN WERKEN

 • In besloten ruimten.
 • Bij werken op hoogte (valhoogte ≥ 2,5 meter).
 • Met de Aquablaster.
 • Met de hoogwerker
ser_7
ser_8

STRALEN

Het reinigen en stralen van oppervlakken brengt risico's met zich mee.

RISICO'S

 • Blootgesteld worden aan schadelijk geluid.
 • Blootgesteld worden aan schadelijke stoffen en stofdeeltjes.
 • Gewond raken door weggespoten materiaaldeeltjes.
 • Gewond raken door de spuitstraal.
 • Fysieke overbelasting door het uitvoeren van reinigings- en straalwerkzaamheden.
 • Schade aan gewrichten en vingers door hand-armtrillingen.
 • Blootgesteld worden aan water en kou.

MAATREGELEN

 • Inventariseer/ beoordeel vooraf alle risico's van het project door middel van een TRA (Taak Risico Analyse).
 • Stem de werkmethode af op de TRA (Taak Risico Analyse).
 • Zet het werkgebied af en markeer deze.
 • Gebruik de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Inspecteer of alle apparatuur en gereedschappen volgens voorschrift is gekeurd en in goede staat verkeerd.
 • Zorg voor voldoende afzuiging.
ser_9

HIJSWERKZAAMHEDEN

Het horizontaal en/of verticaal verplaatsen van een last door de lucht.

RISICO'S

 • Omvallen/ verzakken kraan.
 • Bezwijken hijsmiddelen.
 • Vallende hijsmiddelen en/of lasten.
 • Gieken van kranen raken elkaar.
 • Giek komt in aanraking met hoogspanningsleiding.
 • Blikseminslag.
 • Beknelling, stoten.
 • Onjuist werken met manbak/ werkbak.
 • Slechte communicatie tussen de machinist en rigger.
ser_10

MAATREGELEN

 • Opstellen hijsplan bij risicovolle hijsactiviteiten.
 • Draagkrachtige en vlakke ondergrond (uitvoeren opstellingskeuring).
 • Afzetten hijsgebied.
 • Werkmethode afstemmen (communicatie tussen machinist en rigger door gebruik portofoon, begeleiding last).
 • Gekeurde en gecontroleerde hijsmiddelen gebruiken (dagelijkse controle).
 • Werknemers mogen zich niet onder de hijslast bevinden.
 • Hijsen met een machine die beveiligd is (geen hijswerk met oude funderingsmachines, vooraf bepalen welke machine geschikt is).
 • Zorg ervoor dat de documenten bij de kraan/ het hijsgereedschap aanwezig zijn, zoals het instructieboek, kraanboek, hijstabel, certificaten van beproeving.
 • Op de juiste wijze bevestigen van de last.
 • Kettingen (rood - wit) plaatsen tussen de stempelpoten van de telekraan.
 • Inzetten van vaste (opgeleide) riggers/ hijsbegeleiders (minimaal 18 jaar) bij complexe en/of risicovolle hijswerkzaamheden.
 • Inzetten van machinist met TCVT-certificaat van vakbekwaamheid.
 • Verlaat de kraan bij (dreigend) onweer; raak in de cabine tijdens onweer de metalen buitenwand niet aan.
 • Vanaf windkracht 7 stoppen met hijswerk (of eerder wanneer de hijstabel van de kraan dit aangeeft).

WERKEN IN DE BUURT VAN BEWEGEND MATERIEEL

Het werken in een gebied waar ook machinebewegingen plaatsvinden zoals rondrijdende vrachtwagens, machinale bewerking en verwerking van materialen.

RISICO'S

 • Aanrijding.
 • Afvallende lading.
 • Beknelling.
 • Gehoorschade.
 • Wegvliegen, verschuiven of wegrollen van materiaal (door wind).
ser_11

MAATREGELEN

 • Waar mogelijk loopgebied aanwijzen en markeren.
 • Reflecterende/fluoriserende kleding dragen (verplicht).
 • Donkere gebieden waar mensen bewegen verlichten.
 • Snelheid beperken in werkgebied waar mensen bewegen (bouwplaats).
 • Methode 'zie ik jou en zie je mij' toepassen.
 • In zicht aanlopen en benadering kenbaar maken bij machinist bij benaderen machines.
 • Bij hijsen geen personen in het valbereik van de machine of materieel/ materiaal.
 • Achteruitrijsignaal op groot materieel toepassen (aanvullend advies, achteruitrijcamera).

TALUD/ ONTGRAVINGEN

Het werken op een talud (helling/ schuinvlak) of in een open ontgraving.

RISICO'S

 • Uitglijden.
 • Bedelving.
 • Beknelling.
 • Bedwelming.
 • Vallende onderdelen.
 • Vervuilde grond.
 • Water in de kuip/ ontgraving.
 • Inkalven van talud.
 • Bezwijken van de grond kerende constructie.
ser_12

MAATREGELEN

 • Behandel een put of sleuf van meer dan 1 meter als besloten ruimte en neem de betreffende maatregelen.
 • Voorziening treffen om droog te kunnen werken.
 • Toegang situeren door middel van taludtrap.
 • Twee veilige toegangen en uitgangen en/of vluchtwegen loopgebied aanwijzen en markeren.
 • Sleufkist gebruiken bij instabiele grond of beperkte ruimte.
 • Maak gebruik van stempels, bekistingen of damwanden wanneer de diepte van de sleuf of put meer dan 1 meter bedraagt.
 • Afspraken maken over werkmethode (niet draaien over medewerkers).
 • Toepassen van verlichting.
 • In sleuven moet gewerkt worden met veilige spanning (maximaal 50V wisselspanning of 110 V gelijkspanning) of accugereedschap.
 • Graafmachines moeten bij geringe ontgravingsdiepte (< 1 meter) op 0,5 meter tot 1 meter afstand van het talud blijven. Bij grotere ontgravingsdiepten is meer afstand nodig.
 • Controleer of het talud veilig is o.b.v. CROW publicatie 335.

KABELS EN LEIDINGEN

Het werken in de nabijheid van kabels en leidingen.

RISICO'S

 • Elektrocutie.
 • Explosie.
 • Schade.
ser_13

MAATREGELEN

 • Proces kabels en leidingen in het MZS gebruiken.
 • KLIC-melding doen is verplicht (gebruik de KLIC-melding/ app).
 • Duidelijke en zichtbare instructie verzorgen (keetkaart agentschap telecom).
 • Veilig graven-app van agentschap telecom gebruiken.
 • Proefsleuven voorsteken en detecteren.
 • Nooit aannemen dat een kabel of leiding niet meer in gebruik is.
 • Graafschade altijd melden bij leidinggevende.
ser_14

WERKEN MET ELEKTRICITEIT EN BEWEGENDE DELEN (LOTOTO)

Het wegnemen van alle energie die kan vrijkomen tijdens het werken aan de installatie. Denk hierbij aan druk en gevaarlijke stoffen/ gassen in leidingen, stilzetten van mechanisch bewegende delen, spanning-voerende delen, temperatuur e.d., Lock Out (uitschakelen, isoleren en vergrendelen), Tag Out (markeren en labelen) en Try Out (testen).

RISICO'S

 • Elektrocutie.
 • Beknelling.
 • Verbranding.
 • Verstikking.
ser_15

MAATREGELEN

 • Goed voorbereiden (ken de installatie, inventariseer alle energiebronnen).
 • LOTOTO alleen laten uitvoeren door personeel dat de installatie kent en bevoegd is de procedure uit te voeren.
 • TRA opstellen bij grotere/ risicovolle werkzaamheden.
 • Startwerk/ werkvergunning met alle betrokkenen.
 • Zorg voor de juiste middelen om een LOTOTO te kunnen uitvoeren (sloten/ kaarten LOTOTO-kit).
 • (Lock Out ) Iedere werknemer vergrendelt zijn deel van de installatie d.m.v. eigen hangslot en alleen hij mag deze verwijderen.
 • (Tag Out) Kaart op de machine of in de directe omgeving hiervan.
 • (Try Out) Na vergrendeling testen of het onderdeel werkelijk energievrij is.
 • Werk nooit onder spanning (elektrische spanning, vloeistofdruk e.d.)!.

WERKEN OP HET WATER

Werken op (bijvoorbeeld pontons) en nabij het water.

RISICO'S

 • Te water raken medewerkers (uitglijden, vallen).
 • Te water raken materiaal.
 • Beknelling verdrinking.
 • Elektrocutie.
 • Aanvaring.
ser_16

MAATREGELEN

 • Opstellingskeuring pontons uitvoeren (zie MZS).
 • Veilige toegang naar ponton creëren.
 • PBM's dragen, zoals een zwemvest (niet in machine of hoogwerker).
 • Laagspanning/ scheidingstrafo/ extra aardlek-automaat toepassen (op het water).
 • Hulpmiddelen voor eventuele redding aanschaffen.
 • Hulpmiddelen voor eventuele milieucalamiteiten (lekkage/ spill naar bodem/ water etc.) aanschaffen.
 • Kraan vastzetten op ponton of fysieke beperking aanbrengen op ponton waarbinnen de kraan kan bewegen.

WERKEN OP EN LANGS DE OPENBARE WEG

Werken op en langs de openbare weg.

RISICO'S

 • Aanrijdgevaar.
 • Omgeving ondervindt hinder.

MAATREGELEN

 • Zorg ervoor dat er een verkeersplan aanwezig is.
 • Laat de verkeersvoorzieningen plaatsen conform CROW 96a/ 96b door een gerenommeerd bedrijf (zodat de oplossing voldoet aan de eisen).
 • Laat de verkeersvoorziening periodiek controleren door een gerenommeerd bedrijf.
 • Zet altijd een tijdelijke afzetting neer.
 • Zet tijdelijke afzetting ook op stoepen en trottoirs.
 • Zorgen voor goede, schone en reflecterende/ fluoriserende kleding.
 • Zet je auto zo neer dat deze je beschermt.
 • Zet het stuur zodanig dat bij een botsing de auto van je afdraait en niet de weg opdraait.
 • Let goed op jezelf en collega's.
 • Let ook op de andere verkeersdeelnemers.
ser_13

WERKEN ACHTER EEN (TIJDELIJKE) AFSLUITER

Onderhouds-/ renovatiewerkzaamheden aan bestaande buisstelsels waarbij mogelijk (afval)water vrij kan komen (wordt tevens beschouwd als werken in een besloten ruimte) en/of waarbij een (tijdelijke) afsluiter wordt geplaatst.

RISICO'S

 • Bezwijken afsluiter door mechanisch falen.
 • Bezwijken afsluiter door te hoge waterdruk.
 • Lichamelijk letsel door bezwijken afsluiter.
 • Verdrinking.
ser_17

MAATREGELEN

 • Voer de LOTOTO-procedure uit.
 • Omgeving schoonmaken voor werkzaamheden.
 • Als het (afval)water afgeblokt moet worden, breng dan (gestempelde) afsluiters bovenstrooms aan. Plaats indien nodig aanvullende voorzieningen zoals een pomp.
 • De afsluiters moeten geschikt zijn voor de te verwachten omstandigheden. De afsluiter moet tenminste bestand zijn tegen een waterdruk gelijk aan het statische hoogteverschil tussen de betreffende rioolleiding en het maaiveld ter plaatse.
 • Volg de instructies op volgens toolbox Afsluiters in de Zó app.
 • Balafsluiters mogen bij betreding van het riool/ besloten ruimten niet worden toegepast.
 • Rioolschotten moeten van een deugdelijke afstempeling worden voorzien. Bij stempelen moet altijd rekening gehouden worden met een veilige vluchtweg van de betreder.

KWARTSSTOF

Je vindt kwarts terug in veelgebruikte grondstoffen in de bouw, zoals betonsteen, cellenbeton, (kalk)zandsteen, sommige natuurstenen, bakstenen en tegels. Hoe hoger het kwartsgehalte van het materiaal, hoe hoger de concentratie kwartsstof die bij bewerking vrijkomt.

RISICO'S

 • Onherstelbare stoflongen.
 • Kortademig en benauwd bij inspanning.
 • Pijn op de borst.
 • Longkanker.

MAATREGELEN

 • Zorg dat je de kwartsstof niet inademt.
 • Zorg dat je ruimtes waarin gewerkt wordt met kwartsstof vermijd.
 • Kies indien mogelijk voor een bewerkingsmethode waarbij zo min mogelijk kwartsstof vrijkomt (bijvoorbeeld blokken knippen in plaats van zagen).
 • Niet eten en drinken als men aan het werk is met kwartsstof.
 • Goed de handen wassen als je gewerkt hebt met kwartsstof.
 • Niet roken als er gewerkt wordt met kwartsstof.
 • Stof en restpuin opzuigen.
 • Gebruik gereedschap met een goede afzuiging en/of watertoevoer.
 • Zet bij binnenwerk ramen en deuren open.
 • Houd de werkplek schoon.
 • Sluit locaties waar veel stof vrijkomt af voor andere medewerkers of derden.
 • Maak gebruik van adembescherming.

WERKEN IN EEN ATEX ZONE

Een ATEX zone is een gebied waarbinnen de kans bestaat op gas- en stofexplosies. Een explosieve atmosfeer bevat een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof waarin de verbranding na ontsteking zal uitbreiden tot het gehele niet verbrande mengsel. Er is meestal sprake van een explosieve atmosfeer in gebieden waar gewerkt wordt met brandbare vloeistoffen, brandbare gassen en brandbare vaste stoffen zoals kleine deeltjes of poeders.

RISICO'S

 • Gasexplosie.
 • Nevelexplosie.
 • Stofexplosie.

MAATREGELEN

 • Stel jezelf op de hoogte van de gebieden met een explosieve atmosfeer. Deze gebieden zijn gemarkeerd met een gele waarschuwingsdriehoek met de letters Ex.
 • Volg de voorlichting en instructie over explosie- en brandgevaar bij het bedrijf waar je aan het werk moet.
 • Gebruik een gasmeter met een LEL-meter.
 • Stop de werkzaamheden onmiddellijk en verlaat het ATEX gebied als het alarm van je gasmeter afgaat (bij 10% LEL). Neem andere aanwezige(n) mee uit de ATEX zone.
 • Maak gebruik van gereedschappen die voldoen aan de ATEX richtlijnen. Deze gereedschappen zijn te herkennen aan een vijfhoek met de letters Ex.
 • Zie de maatregelen voor werken in een ATEX zone in het MZS voor het nemen van de juiste beheersmaatregelen.
ser_18

CHROOM- 6

Door zijn sterk corrosiewerende eigenschappen is Chroom-6 in het verleden toegevoegd aan grondverven en / of primers. Bij het demonteren en slopen van dergelijke constructies kan daarom Chroom-6 vrijkomen. Bij blootstelling op termijn kan dit leiden tot ernstige gezondheidsschade.

RISICO'S

 • Allergische reacties door blootstelling aan de huid.
 • Vergiftiging door opname via de mond (inslikken).
 • Kankerverwekkend na inhalatie (inademing).

MAATREGELEN

 • Toets bij de opdrachtgever of er onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van Chroom-6.
 • Maak bij twijfel gebruik van de Chroom-6 testkit.
 • Gebruik emissiearme technieken.
 • Raadpleeg 'maatregelenmatrix Chroom-6' in MZS voor het nemen van de juiste beheersmaatregelen voor het werken met Chroom-6.
ser_19
ser_20
ser_21

3. STOP THE JOB BELEID

WANNEER MAG JE HET WERK STOPPEN?

GMB vindt het belangrijk dat je de werkzaamheden stopt als je twijfelt of de omstandigheden veilig zijn of als iemand onveilig handelt. Onderbreek je werk bij een onvoorziene situatie, informeer je leidinggevende en beoordeel de situatie na de genomen maatregelen nogmaals.

ser_224. INSTRUCTIES EN VOORLICHTING


ser_23

Binnen GMB zijn er diverse vormen van regulier overleg over veiligheid:

START WERKINSTRUCTIE

Bijzonderheden in veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu worden tijdens de startwerkvergadering met alle betrokken eigen medewerkers, inleen- en onderaannemers van het project gehouden.


DAGELIJKS/WEKELIJKS

Eenmaal per dag of per week voor aanvang van de werkzaamheden wordt de voortgang van het werk besproken waarbij veiligheids-, gezondheids-, welzijns- of milieugerelateerde zaken aan de orde komen.


TOOLBOX

Minimaal één keer per maand organiseert de uitvoerder een toolbox met alle werknemers die op de bouw onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Een toolboxmeeting is een kort periodiek werkoverleg met als doel de veiligheid te bevorderen. Van elke toolboxmeeting wordt een aanwezigheidslijst opgesteld.


STARTUP VEILIGHEID ZÓ!

Bij elk nieuw project vindt een startup veiligheid Zó! plaats. Hierin wordt met het projectteam inclusief opdrachtgever en een afgevaardigde van de onderaannemers besproken hoe van Zó! een succes wordt gemaakt op het project. Het creëren van positieve energie en saamhorigheid als start van het project staat daarbij centraal. Uitgangspunt hierbij is elkaar leren kennen, inzicht krijgen in de uitdagingen op het gebied van Zó! en het stellen van meetbare doelen waar alle betrokkenen bij aansluiten.


BESPREKING OMTRENT RISICOVOLLE ACTIVITEIT (Taak Risico Analyse)

Voor aanvang van risicovolle of bijzondere werkzaamheden vindt er een overleg plaats in het teken van de Taak Risico Analyse. Hier wordt besproken wat de werkzaamheden inhouden, wat de specifieke gevaren zijn en welke beheersmaatregelen er toegepast worden. Alle aanwezigen moeten tekenen dat zij deelgenomen hebben aan het overleg.


VEILIGHEIDSDAG

Een jaarlijks evenement waarbij alle medewerkers een werkdag een programma volgen die volledig in het teken staat van bewust veilig werken.


ser_24

5. MELDINGSBELEID

Om een goede trendanalyse te kunnen maken en daarmee mogelijk ongevallen in de toekomst te voorkomen, is het van groot belang dat gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen gemeld worden. Ook al is er (nog) niets mis gegaan, bijna-ongevallen of gevaarlijke situaties zijn een belangrijke les. Vaak worden incidenten afgedaan als 'onoplettendheid' en 'kan gebeuren', maar meestal zit er meer achter

Meldingen kunnen worden gedaan via verschillende kanalen:

Een belangrijk uitgangspunt is dat - als de situatie dat toelaat - men eerst wordt aangesproken om de context te achterhalen.


Doe het volgende bij het maken van een melding:

 1. Meld de situatie bij je leidinggevende.
 2. Maak een foto van de situatie die je aantreft (gevaarlijke situatie, verontreiniging, bijna-ongeval).
 3. Geef een duidelijke omschrijving van de situatie en het mogelijke gevaar.
 4. Maak (indien mogelijk) een foto van de situatie zodra deze afgehandeld is.

GMB maakt onderscheid tussen de volgende gebeurtenissen:

 • VGM-incidenten (onveilige situaties/ onveilige handelingen/ verontreiniging).
 • Bijna-ongeval.
 • Ongeval met of zonder verzuim.

Bij elke melding wordt er een terugkoppeling gegeven aan de melder.

ser_25

6. IN GEVAL VAN NOOD

Wanneer er een ongeval is gebeurd, dan moet de alarmkaart/ het noodplan of het projectspecifieke calamiteiten-/ communicatieplan geraadpleegd worden.

De alarmkaart/ het noodplan is te vinden op diverse plaatsen op de projectlocatie. De alarmkaart/ het noodplan beschrijft de eerste instructie over alarmering en melding en beschrijft de belangrijkste naw-gegevens van partijen die ingelicht moeten worden bij een ongeval. In het projectspecifieke calamiteiten-/ communicatieplan staat beschreven hoe men zich voorbereid heeft op calamiteiten en hoe men met calamiteiten omgaat.

Binnen GMB Services is iedereen verplicht om op de hoogte te zijn van de geldende noodprocedures zoals beschreven op de alarmkaart/ het noodplan of het projectspecifieke calamiteiten-/ communicatieplan.

Een ongeval moet direct gemeld worden bij de leidinggevende. De uitvoerder brengt de projectleider op de hoogte. De projectleider neemt vervolgens contact op met de afdeling KAM en indien nodig met de directie (volgt uit proces ongevallen en VGM-incidenten).


GMB Last page