GMB
bio_1

VEILIG WERKEN? ZÓ!

Bij GMB BioEnergie vinden we het belangrijk dat je na een dag werken weer veilig en gezond naar huis kunt. Om dit te bereiken maken we afspraken met elkaar in dit veiligheidshandboek. Wie niet veilig werkt, wie zich niet aan de afspraken houdt, loopt het risico op een dag niet gezond thuis te komen. Of op een dag helemaal niet thuis te komen… dan is onveilig werken toch geen optie?

Ik ga ervan uit dat we er allemaal zo over denken. Dus neem je verantwoordelijkheid op het punt van veilig werken. Verantwoordelijkheid voor je eigen werk en je eigen veiligheid, maar óók voor die van je collega's. Help elkaar te herinneren aan de veiligheidsregels, wees alert op risico's en houd elkaar scherp. Zo realiseren we samen een werkomgeving die niet toevallig, maar bewúst zonder ongevallen is. Geen kwestie van geluk, maar van oplettendheid.

Niet alleen bij GMB vinden we veiligheid belangrijk. Ook onze leveranciers en onze klanten kijken naar hoe wij omgaan met veiligheid. Bij het gunnen van werk en de onderlinge verhoudingen worden de prestaties op veiligheidsgebied steeds vaker meegewogen.

Laat onveilige situaties niet bestaan maar meldt ze zodat we deze kunnen aanpakken. Heb je vragen of opmerkingen over je werk of werkomstandigheden of wil je hier meer informatie over? Heb je ideeën of tips om het werk nog veiliger te maken? Maak ze kenbaar aan je leidinggevende of KAM-coördinator. Samen gaan we voor maximale veiligheid!

Gerrit Jan van de Pol
Directeur GMB BioEnergie

VEILIGHEIDSVERKLARING

Bewust iedere dag, iedere medewerker veilig en gezond weer thuis! Ons doel 'Bewust zonder ongevallen' is vanzelfsprekend als wij samen voor 100 procent onze verantwoordelijkheid nemen. Wij stellen onze eigen veiligheid, die van onze collega's en anderen met wie wij werken voorop! Door onze veiligheidswaarden ter harte te nemen en elkaar daarbij te helpen, kunnen we met trots veilig werken.

ONZE VEILIGHEIDSWAARDEN

Verantwoordelijk

Ik zorg voor mijn eigen veiligheid en die van anderen. Bij twijfel vraag ik om advies.

Bewust

Ik ken de specifieke risico's van mijn werkzaamheden en start pas als ik veilig kan werken.

Consequent

Ik werk volgens de afgesproken werkmethoden en veiligheidsvoorschriften.

Respect

Ik spreek anderen op basis van gelijkwaardigheid aan op onveilig gedrag. Als iemand mij aanspreekt, neem ik dit serieus.

Eerlijk

Ik durf open te zijn en alles te melden, zodat we hier samen van kunnen leren.

bio_3

PAK JE ROL

Om de risico's te beheersen, is het van belang dat je op de hoogte bent van jouw rol in het dagelijkse werk. Wij stellen immers onze veiligheid, die van collega's en anderen met wie wij werken voorop! Zo kan iedere medewerker aan het einde van de werkdag weer veilig en gezond naar huis.

ROL MEDEWERKER

 • Zorg dat je goed geïnformeerd bent, durf om uitleg te vragen en deel je kennis met elkaar.
 • Schat altijd gevaren voor je zelf en je werkomgeving in en gebruik de juiste materialen.
 • Onderbreek je werk bij een onvoorziene situatie, informeer je leidinggevende en beoordeel de situatie nogmaals.

ROL LEIDINGGEVENDE

 • Toon voorbeeldgedrag, in woord en daad.
 • Creëer sfeer en condities, geef vertrouwen zodat medewerkers veiligheidszaken open kunnen bespreken.
 • Zorg dat de veiligheidswaarden binnen jouw team ter harte genomen worden.
bio_4

1. BASISREGELS EN PBM'S

BASISREGELS

 • Ken de risico's van je werk en de maatregelen om je werk veilig te kunnen uitvoeren.
 • Begin niet met werken als veiligheidsmaatregelen onbekend of onduidelijk zijn.
 • Draag de noodzakelijke en voorgeschreven PBM.
 • Gebruik geen gereedschappen, machines of materieel waar je niet voor getraind of geïnstrueerd bent.
 • Houd je werkplek opgeruimd en vrij van obstakels; ruim afval direct op.
 • Zorg voor veilige looproutes.
 • Zorg voor (fysieke) afbakening van je werkplek als dit langs loop- en/of transportroutes ligt.
 • Houd noodvoorzieningen en vluchtwegen vrij en toegankelijk.
 • Heb zorg voor de veiligheid van jezelf, je collega's en de omgeving.
 • Wees alert op risicovolle werkzaamheden in je omgeving; stem dit af met je collega's.
 • Spreek anderen (respectvol) aan op onveilige situaties en/of handelingen.
 • Meld en verhelp, zo mogelijk, een onveilige situatie direct.

PBM-BELEID

GMB zorgt dat de juiste beschermingsmiddelen, in voldoende mate aanwezig zijn. Als werknemer heb je de verplichting om de voorgeschreven PBM te gebruiken en zorg te dragen dat deze op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden.

De standaard PBM bij BioEnergie zijn:

 • Reflecterende werkkleding.
 • Veiligheidsschoeisel (S3).

Daarnaast verstrekt GMB specifieke PBM indien nodig:

 • Adembescherming masker + filters tegen blootstelling aan stoffen en dampen.
 • Gehoorbescherming bij hoge geluidsbelasting (bij 85 dB en meer).
 • Valbeveiliging (harnas) bij werk op hoogte.
 • Veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding voor werken met gevaarlijke stoffen en heet werk.
 • Gezichtsbescherming (bril/scherm) bij werken met gevaarlijke stoffen of verspanend werk.
 • Gasmeetapparatuur voor werk waar gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen.
 • Helm bij werk met van hoogte vallende voorwerpen.
bio_5

2. TOP RISICO'S EN HOE WE DEZE BEHEERSEN

In dit deel bespreken we de belangrijkste gevaren die we bij de dagelijkse werkzaamheden kunnen ondervinden. De genoemde maatregelen zijn niet vrijblijvend. Het zijn de afspraken die we met elkaar maken om veilig te kunnen werken. Ken ze en handel ernaar!

TRANSPORTMIDDELEN

Transportmiddelen (shovels, trucks) vormen één van de belangrijkste gevaren in de fabriek en op de wegen rondom de fabriek.

RISICO'S

 • Aanrijding.
 • Afvallende lading.
 • Beknelling.
 • Wegvliegend, wegschuivend of wegrollend materiaal.
 • Gezondheidsschade door geluid of emissie.
 • Vallen, uitglijden bij lossen op loslocatie.

MAATREGELEN

 • Kom alleen in de fabriek als dit strikt noodzakelijk is.
 • Meld je komst aan, zeker als je met bezoekers de fabriek in gaat.
 • Veiligheids-/reflecterende kleding zijn verplicht.
 • Maak oogcontact met bestuurder of voetganger ('zie ik jou en zie je mij').
 • Loop alleen op goed zichtbare plaatsen.
 • Houd je aan de opgegeven snelheid!

WERKEN OP HOOGTE (VALGEVAAR)

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger. Maar ook onder de 2,50 meter kan er risico op vallen zijn. Neem ook dan de nodige maatregelen.

RISICO'S

 • Vallen van hoogte.
 • Vallende voorwerpen van hoogte.
 • Vallen en struikelen van daken, ladders, trappen en steigers.
 • Vallen door sparingen/openingen in de vloer.
 • Onvoldoende (val)beveiliging of het ontbreken daarvan.
 • Verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen (ladder/steiger/hoogwerker).

MAATREGELEN

 • Zorg dat arbeidsmiddelen voor werken op hoogte en valbeveiligingen worden opgenomen in de werkvoorbereiding.
 • Gebruik hoogwerkers en steigers i.p.v. ladders.
 • Gebruik alleen gekeurde arbeidsmiddelen.
 • In een hoogwerker is aangelijnd werken verplicht.
 • Check vooraf of je valbeveiliging gekeurd is.
 • Zorg voor leuningen en hekken of breng deze tijdelijk aan (tenminste 1 meter hoog).
 • Scherm vloer- en wandopeningen af.
 • Ruim de werkplek voortdurend op om de kans op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat de ondergrond voldoende schoon en stabiel.
bio_6

GEVAARLIJKE STOFFEN

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gezondheidsgevaar kunnen opleveren bij contact met de huid of door inademing. Het zijn stoffen die vrij kunnen komen door gebruik in het productieproces (b.v. zwavelzuur, ijzerchloride) of als gevolg hiervan (b.v. ammoniak, methaan, zwavelwaterstof, dieselmotoremissie).

RISICO'S

 • Gezondheidsklachten door inademing.
 • Huidirritatie, brandwonden door huidcontact.
 • Brand- en explosiegevaar bij specifieke brandbare stoffen.
 • Contact met chemicaliën bij laden en lossen.

MAATREGELEN

 • Voorlichting en training, weet waarmee je werkt (gebruik de werkplekinstructiekaarten, WIK).
 • Gebruik PBM (veiligheidshandschoenen, filtermasker, kleding (zie WIK).
 • Gebruik persoonlijke gasmeters voor specifieke gassen (H2S, NH4, CO, O2, LEL).
 • Weet waar nood- en oogdouches aanwezig zijn.
 • Werk bij laden en lossen van chemicaliën volgens de laad- en losinstructies.
 • Vraag bij laden en lossen aan de chauffeur de beschikbare noodstop van de tankwagen
bio_7

DIESELMOTORENEMMISSIE

Blootstelling aan DME in een omsloten ruimte wordt veroorzaakt door gebruik van met dieselmotor aangedreven voertuigen en arbeidsmiddelen zoals auto's, vrachtwagens, shovels, generatoren en compressoren.

RISICO'S

 • Kortademigheid.
 • Aantasting van ademhalingsstelsel.
 • Longziekten/longkanker.

MAATREGELEN

 • Preventief onderhoud van dieselmotoren.
 • Werk in overdrukcabines met een filter:
  - Controleer regelmatig de goede werking van het filter.
  - Doorslag van het filter geeft stof- en/of geurklachten.
 • Kom niet in de fabriekshal als dit niet nodig is.
 • Doe een koude start en regenereren zo mogelijk buiten.
bio_8
bio_9
'Goede verlichting zorgt ervoor dat jij gezien wordt en jijzelf goed kan zien wat er om je heen gebeurt!'

BEPERKTE VERLICHTING

Voor reguliere werkzaamheden zoals lossen, schoonmaken en onderhouden, is een goede basisverlichting nodig. In situaties met weinig licht wordt de werkomgeving minder veilig. Zo is het moeilijk te zien wat je doet, wat een ander doet of hoe machines bewegen.

RISICO'S

 • Aanrijdgevaar.
 • Fouten of onveilig werken door slecht zicht.
 • Verblinding door donker/licht overgangen.

MAATREGELEN

 • Reflecterende kleding.
 • Defecte verlichting repareren.
 • Geen obstakels in rij-/looproutes plaatsen (zorg voor duidelijke afzetting als dit toch moet).
 • Gebruik mobiele verlichting als de basis verlichting niet toereikend is.

BESLOTEN RUIMTEN

Werken in een gesloten, deels open of niet gemakkelijk te betreden omgeving met een al dan niet vernauwde toegang. Deze ruimte is niet bestemd voor het verblijf van personen. Van deze ruimte wordt vermoed dat de atmosfeer zodanige stoffen bevat of kan bevatten dat bij betreding gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en/of explosie. Voorbeelden zijn tanks, silo's, putten, kelders en riolen.

RISICO'S

 • Verstikking.
 • Bedwelming.
 • Beknelling.
 • Brand en explosies.
 • Elektrocutie.
 • Vallen, stoten en struikelen.

MAATREGELEN

 • Bij werken in een besloten ruimte is een werkvergunning verplicht.
 • Meten luchtkwaliteit (GMB-gasmeetprocedure).
 • Inzetten van mangatwacht.
 • Werkmethode afstemmen op TRA (Taak Risico Analyse).
 • Werkruimte schoonhouden.
 • Toegang vrijhouden.
 • Mechanisch ventileren.
 • Communicatiemiddelen inzetten.
 • Laagspanning gereedschap gebruiken accu/gebruik scheidingstrafo).
 • Plan vooraf hulpmiddelen voor eventuele redding.
bio_10

bio_11

WERKEN IN DE BUURT VAN BEWEGENDE DELEN

Machinebewegingen maar ook machinale bewerking en verwerking van materialen kunnen gevaar opleveren voor jezelf en collega's in je omgeving.

RISICO'S

 • Verwonding door slag, stoten van bewegende onderdelen.
 • Wegvliegend, wegschuivend, wegrollend materiaal.
 • Gezondheidsschade door geluid of emissie.

MAATREGELEN

 • Blijf buiten de werkcirkels van hijs- en hefmiddelen.
 • Zet tijdelijk werkgebied af (bijvoorbeeld bij gebruik hoogwerker, verspanend werk, etc.).

bio_12

ALLEEN WERKEN

Er is sprake van alleen werken als je gedurende geruime tijd onafgebroken, niet-hoorbaar, niet-zichtbaar en/of buiten bereik bent van een andere persoon (collega, collega's) die helpend kan optreden. Bijvoorbeeld inspectierondes in het weekend en 's nachts, werk in avonddienst of werken in besloten ruimten.

RISICO'S

 • een directe hulpverlening bij een bijzondere situatie, zoals een ongeval.
 • Geen hoorbaar alarm kunnen slaan bij een ongeval.
 • Onwel worden.

MAATREGELEN

 • Laat collega's of derden weten dat en waar je het alleen werk uitvoert.
 • Doe geen risicovol werk, als: werk met gevaarlijke stoffen, werk in besloten ruimten.
 • Gebruik communicatiemiddelen:
  - Identicom (alleen werk device): meldt je aan en af voor en na het werk.
  - Mobiele telefoon: binnen handbereik.

MAATREGELEN BIJ WERKEN DOOR DERDEN BUITEN KANTOORTIJDEN
(bijvoorbeeld na sluitingstijd of weekend.)

 • Bespreek vooraf de mogelijke risico's en maatregelen en leg dit vast in een werkvergunning/TRA.
 • Maak afspraken over contact momenten (bijvoorbeeld bij aanvang en beëindigen werk). Bij langdurig zonder toezicht werken ook tussentijds contact opnemen.
 • Maak afspraken wat te doen in noodsituaties.

BIOLOGISCHE AGENTIA (ENDOTOXINE/LEGIONELLA)

'Biologische agentia' is een verzamelnaam voor deeltjes die in de lucht zweven en bacteriën, virussen en/of schimmels bevatten, zogenoemde micro-organismen.

INFECTIEGEVAAR KAN ONTSTAAN VIA

 • Huidblootstelling via wondjes:
  - Contact met vervuilde oppervlakken.
 • Inademing:
  - Opdwarrelen van stof, door rijbewegingen en bij schoonmaken.
  - In contact komen met proceslucht.
 • Hand-mond contact.

RISICO'S

 • Aandoeningen aan het maag-/darmstelsel: verschijnselen als diarree, buikpijn.
 • Luchtwegaandoeningen.
 • Verminderde weerstand/ziekteverschijnselen.
 • Huidinfecties.

MAATREGELEN

 • Hygiënische maatregelen (handen wassen voor het eten/drinken, regelmatig schone kleding).
 • Niet eten, drinken en roken in de productie.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, adembescherming, werkkleding).
 • Vaccinatie.
bio_13

ENDOTOXINE

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. De endotoxinen binden zich aan bacterieresten, stofdeeltjes of waterdeeltjes. In deze toestand kunnen ze zich gemakkelijk in de omgeving verspreiden.

RISICO'S EN MAATREGELEN

Als op vorige pagina beschreven.

LEGIONELLA

De legionellabacterie komt voor in waterige milieus. Besmetting vindt plaats door inademing van nevel of damp. De legionellabacterie groeit optimaal bij temperaturen tussen 30 ºC en 45 ºC.

RISICO'S

 • Hoofdpijn, griepachtige verschijnselen.
 • Longontsteking.

MAATREGELEN

 • Voorkom inademen van damp-/sproeinevel (gebruik adembescherming FFP3).
 • Laat zo mogelijk slangen en leidingwerk leeglopen na gebruik.
 • Gebruik, of anders spoel: nooddouches, open leidingen en slangen tenminste wekelijks.
 • Stel de warmwatertemperatuur (boilers/geisers) in op minimaal 60 ºC.

GELUID/LAWAAI

Een hoog geluidniveau beschadigt de trilhaartjes van het gehoor. Lawaai van een geluidsbron boven de schadelijkheidsgrens van 85dB(A) veroorzaakt schade aan het gehoor die niet meer herstelt, ook niet in de loop van de tijd.

De vuistregel is: als iemand op een afstand van 1 meter met stemverheffing moet spreken om verstaanbaar te zijn dan is het geluidsniveau zeker meer dan 80 dB(A).

RISICO'S

 • Oorsuizen.
 • Tijdelijke doofheid.
 • Blijvende gehoorschade.

MAATREGELEN

 • Waarschuwing op plaatsen met geluidsdruk.
 • Draag gehoorbescherming:
  - vanaf 80 dB(A) gehoorbescherming aanwezig.
  - vanaf 85 dB(A) gehoorbescherming verplicht.
 • Beperk het verblijf op lawaaiige plaatsen.
bio_14

BRAND EN EXPLOSIEGEVAAR

Bij brand en explosie is de kans op ongevallen met persoonlijk letsel groot. Ook bestaat de mogelijkheid dat aanzienlijke materiële schade wordt aangericht. Brandgevaar treedt op als er een 'juiste' verhouding is tussen een brandbare substantie, zuurstof en ontstekingstemperatuur. Bij brand verloopt het proces relatief langzaam. Bij explosie verloopt het proces zeer snel wat naast vuur ook een verwoestende drukgolf kan opleveren.

RISICO'S

 • Broeibrand: als gevolg van bacteriële omzetting tijdens het composteringsproces.
 • Biogas: als gevolg van vergisting van organisch materiaal.
 • Organisch stof: kan bij ontsteking smeulen (ook stofexplosie).
 • Brand tijdens heet werk, vlam e/o vonkvorming: lassen, slijpen, branden, schuren, etc.
 • Persoonlijk letsel.
 • Materiële schade.

MAATREGELEN

 • Broeibrand bestrijden door de haard weg te nemen naar buiten de opslaglocatie en deze te blussen met zuiveringsslib. (zie WIK Bestrijden compostbroei).
 • Maak gebruik van LEL-detectie (MX4 gasmeter) in verdachte ruimtes.
 • Houd bij vonkvormend werk (lassen, slijpen, schuren, branden, etc.) altijd een brandblusser gereed. Gebruik zo mogelijk een lasscherm. Controleer de ruimte een half uur na beëindiging van het werk op smeulresten.
 • Voor de locatie Venlo (vergisterinstallatie) is een explosieveiligheidsdocument (EVD) opgesteld met daarin de brand- en explosierisico's en de hiervoor getroffen maatregelen (zonering en apparatuur).
bio_15

bio_16

WERKEN MET ENERGIEDRAGERS (O.A. ELEKTRICITEIT)

De meeste processen hebben als energiebron elektriciteit. Maar energie zit ook in mechanisch bewegende delen, temperatuur, (chemische) stoffen en druk van gassen. Om veilig te kunnen werken is het dus belangrijk om de energiedragers te herkennen en maatregelen te nemen. Meestal wordt gekozen voor het volledig wegnemen en/of inblokken (LOTOTO) van de energiebron maar soms kan niet spanningsloos worden gewerkt b.v. bij testen of onderhoudswerk. Gevaren en maatregelen worden vastgelegd in een werkvergunning.

LOTOTO (Lock Out, Tag Out, Try Out)

Deze procedure moet ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden aan machines en installaties tijdens onderhoudswerk. Het beschermt tegen de gevaren van het onverwachts vrijkomen van elektriciteit of andere vormen van energie.

 • Lock Out – iedere werknemer vergrendelt zijn deel van de machine met zijn eigen slot, dat alleen hij mag verwijderen.
 • Tag Out - maak d.m.v. een tag/kaart duidelijk van wie het slot is.
 • Try Out - check voor aanvang werk of de energie er inderdaad vanaf is.

RISICO'S

 • Elektrocutie, vlamboog.
 • Ongecontroleerde beweging/slag.
 • Beknelling.
 • Verbranding.
 • Verstikking.

MAATREGELEN

 • Werk alleen met elektriciteit als je daartoe bevoegd bent.
 • Goede werkvoorbereiding, ken de installatie en inventariseer alle energiebronnen (TRA).
 • Pas zo nodig LOTOTO toe.
 • Als een energiebron vanwege de specifieke werkzaamheden niet kan worden uitgeschakeld moet een wacht aanwezig zijn die, bij gevaar op letsel, direct een noodstop kan indrukken.
 • Zorg ervoor dat energiebronnen die gevaar kunnen opleveren op een veilige wijze/volgorde worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
 • Bespreek met betrokkenen voor aanvang werk de werkzaamheden en de veiligheidsmaatregelen.
bio_17

FYSIEKE BELASTING

Klachten van het bewegingsapparaat ontstaan vaak door een combinatie van belastende factoren. Bijvoorbeeld trillingen, zware lasten verplaatsen of langdurig belasting in een slechte werkhouding.

RISICO'S

 • Letsel door in- en uitstappen van transportmiddelen (hoogte en oneffen vloer).
 • Tillen, dragen en verplaatsen in ongunstige werkhouding.

MAATREGELEN

 • Stap in en uit volgens de driepunts-methode (met twee handen vasthouden en één voet tegelijk bij in- en uitstappen).
 • Wees bij in- en uitstappen beducht op oneffenheden van of op de vloer: houtklossen, overgangen etc.
 • Gebruik tilhulpmiddelen (bv. verreiker) bij zware lasten.
 • Til met een rechte rug en gebruik je benen om omhoog te komen.
 • Til handmatig niet meer dan 25 kg.
bio_18

BEZOEKERS EN CONTRACTORS

De regels in dit veiligheidshandboek gelden ook voor bezoekers en contractors. Zij hebben alleen toegang tot de locatie als ze op de hoogte zijn gesteld van de veiligheidsregels waar zij zich aan dienen te houden.

RISICO'S

 • Onbekendheid met de locatie en de gevaren die er spelen.
 • Het onbevoegd uitvoeren van werkzaamheden.
 • Onveilige handelingen bij gebrek aan toezicht.

MAATREGELEN

 • Voor derden (chauffeurs, bezoekers en contractors) zijn veiligheidsregels opgesteld.
 • De ontvanger van derden bespreekt de veiligheidsregels periodiek of voor aanvang van het werk.
 • De opdrachtgever of projectleider is verantwoordelijk voor het bespreken en naleven van de veiligheidsregels door de contractor en eventuele medewerkers van die contractor.
 • Bij grotere werken kan het toezicht op de dagelijkse veiligheid worden overgedragen aan de V&G vertegenwoordiger van de contractor. De GMB projectleider blijft echter de eindverantwoording houden t.a.v. het naleven van de gemaakte veiligheidsafspraken.
 • Spreek ook derden respectvol aan als je onveilig gedrag constateert. Meld het direct aan de projectleider of KAM. Zij kunnen zo nodig aanvullende actie nemen om herhaling te voorkomen.
bio_19

3. STOP THE JOB BELEID

WANNEER MAG JE HET WERK STOPPEN?

GMB vindt het belangrijk dat je de werkzaamheden stopt als je twijfelt of de omstandigheden veilig zijn of als iemand onveilig handelt. Onderbreek het werk bij een onvoorziene situatie, informeer je leidinggevende en beoordeel de situatie nogmaals.

bio_20

bio_214. INSTRUCTIES EN VOORLICHTING


bio_22

Binnen GMB zijn er diverse vormen en momenten van veiligheidsoverleg. Benut ze om je vragen/opmerkingen kenbaar te maken. Bespreek verbetermogelijkheden met elkaar, je leidinggevende of KAM om jouw en andermans werkomgeving zo veilig mogelijk te maken.

WERKOVERLEG

Periodiek vindt er per afdeling een werkoverleg plaats. Naast operationele zaken worden ook veiligheidsonderwerpen behandeld.


TOOLBOX

Maandelijks organiseert KAM een toolbox voor alle operationele werknemers die op de locatie aanwezig zijn. Een toolboxmeeting is een kort, periodiek werkoverleg met als doel de veiligheid te bevorderen.


KLANKBORDGROEP VEILIGHEID

De klankbordgroep Veiligheid is een vertegenwoordiging van operationeelmedewerkers, management en KAM. In dit overleg worden o.a. ontwikkelingen op KAM en veiligheidsgebied besproken en incidenten die een bredere aandacht behoeven.


VEILIGHEIDSDAG

Jaarlijks wordt de veiligheidsdag georganiseerd met workshops die volledig in het teken staan van bewust veilig werken.


RIE/ WERKVERGUNNING/ TRA/ LMRA

De standaard werkzaamheden worden door KAM beoordeeld in een Risico-Inventarisatie. In de RIE worden ook de maatregelen genoemd waardoor het werk veilig kan worden uitgevoerd.

In een werkvergunning worden de afspraken vastgelegd voor gepland risicovol werk. Voor gepland werk wordt ± 1 week voor aanvang van het werk een werkvergunning opgesteld met de betrokkenen. Zo kunnen alle aandachtspunten worden besproken en is er tijd om maatregelen en voorzieningen te treffen. Bij een werkvergunning wordt ook een TRA afgegeven die het werk en de gevaren per onderdeel meer in detail bespreekt.

De Taak Risico Analyse (TRA) wordt opgesteld voor bijzondere of extra risicovolle werkzaamheden. Hierbij wordt met betrokkenen de werkzaamheden besproken, wat de gevaren zijn en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen.

Met een Last Minute Risk Analysis (LMRA) beoordeel je de situatie zoals je deze aantreft, direct voor aanvang werk. Ook al doe je het werk regelmatig of is er een werkvergunning of TRA aanwezig.

 • Welke gevaren zijn er aanwezig?
  - Werk op hoogte, vallen, beknellen, gevaarlijke stoffen, elektrocutie.
 • Heb ik de juiste informatie/kennis?
  - Heb je voldoende vakkennis, is de werkinstructie duidelijk?
 • Zijn de juiste maatregelen getroffen/voorzieningen aanwezig?
  - Afzettingen, PBM, veiligheidsvoorzieningen.
  - Bij wie kan ik informatie krijgen? Zorg dat je tijdens het werk snel geïnformeerd kunt worden als je vragen hebt.
bio_23

5. MELDINGEN

Om een goed inzicht te krijgen in de risico's van het werk is het belangrijk dat je onveilige situaties, bijna ongevallen en ongevallen meldt. Denk niet te snel 'dat kan nu eenmaal gebeuren' of 'de volgende keer maar beter opletten'. Door gevaarlijke situaties te melden kunnen we erger voorkomen.

MELDEN KUN JE DOEN VIA:

 • Zó Veilig app.
 • MELD (SharePoint).
 • KAM.
 • Je leidinggevende.

HOE MELD JE EEN INCIDENT:

 1. Maak, zo mogelijk, een foto van de situatie die je aantreft.
 2. Geef een duidelijke omschrijving van de situatie en het mogelijke gevaar.
 3. Geef aan hoe je de situatie hebt opgelost of hoe deze kan worden opgelost.
 4. Maak, zo mogelijk, een foto van de situatie zodra deze is afgehandeld.

Bij elke melding wordt er een terugkoppeling gegeven aan de melder.


(ON)GEWENST GEDRAG

Afspraken maken doen we niet voor niets. De afspraken in dit veiligheidshandboek dienen door medewerkers te worden gerespecteerd en toegepast. Vaak komen de genoemde maatregelen voort uit wetgeving. Een ongeval met letsel kan geheel worden toegewezen aan de medewerker als hij zich niet aan de gestelde regels houdt. Wie afspraken niet nakomt kan zichzelf of collega's in gevaar brengen. Denk hierbij ook aan de gedrags-rollen die we met elkaar hebben afgesproken. Spreek elkaar op een respectvolle manier aan als je onveilig gedrag constateert.


bio_24
'Wij stellen onze eigen veiligheid, die van onze collega's en anderen met wie wij werken voorop!'

bio_25

6. IN GEVAL VAN NOOD

GMB BioEnergie heeft haar eigen bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV is getraind om eerste hulp te verlenen in geval van ongeval en calamiteit. De organisatie van de bedrijfshulpverlening is vastgelegd in het calamiteitenplan.

Op de alarmkaart staan de belangrijkste telefoonnummers en personen voor de eerstehulpverlening. De alarmkaarten vind je op diverse plaatsen in de fabriek en in het kantoor.

Meld een ongeval direct via het interne noodnummer of 112.

Een incident of ongeval moet ook altijd gemeld worden bij KAM. Deze zal beoordelen of er meer personen geïnformeerd moeten worden. Ook zal KAM het ongeval analyseren en nagaan wat we kunnen doen om herhaling te voorkomen.

De gouden regels bij een ongeval:

 • Meld direct aard en omvang aan de receptie.
 • Blijf bij het slachtoffer en stel deze gerust.
 • Breng het slachtoffer in veiligheid als dit kan.
 • Denk altijd eerst om je eigen veiligheid.
 • Wacht de komst van BHV of hulpverleners af en volg hun instructies op.

bio_26