Veiligheidswekkers
02-10-2019 Veiligheidswekker nr. 09
Chroom-6 aangetroffen bij project Andijk

De Veiligheidswekker is voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met dit communicatiemiddel schudden wij alle collega’s wakker naar aanleiding van een heftig incident of ongeval. We wijzen op gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die nodig zijn om een onveilige situatie weg te nemen.  ​​​​​​​

Beschrijving van het incident

In verband met de renovatie van Andijk 1 zijn door Nebest in opdracht van GMB testen uitgevoerd in de coating van het leidingwerk om de aanwezigheid van Chroom-6 aan te tonen of uit te sluiten. Uit dit onderzoek is gebleken dat er Chroom-6 aanwezig is. De testen geven aan dat er op leidingen en op een luik verf is gebruikt waarin Chroom-6 is verwerkt. 


Omdat onbekend is of op andere plekken op Andijk 1 en op andere locaties van PWN verf met Chroom-6 is gebruikt, zijn direct alle verfdragende leidingen, constructies, installaties etc. als Chroom-6 verdacht aangemerkt. Hierdoor zijn alle werkzaamheden voor het beheer van de installatie stopgezet. Daarnaast zijn projecten PS de Groeve en AWP direct ingelicht omdat het vermoeden is dat hier ook Chroom-6 aanwezig kan zijn.


Chroom-6

Wanneer wordt Chroom-6 toegepast? 

Chroom-6 hecht zich gemakkelijk aan metalen oppervlakten. Het werd en wordt daarom veelvuldig toegepast op metaaloppervlakten (spuitverf). Denk hierbij aan alle metalen infrastructurele objecten, zoals bruggen, viaducten en trafohuisjes maar ook aan industriële objecten met een metalen ondergrond zoals fabrieken, opslagtanks en leidingen. Naast metaaloppervlakte werd Chroom-6 ook veel gebruikt in verven en pigmenten, als conserveermiddel van hout, in vuurvast ovenmateriaal en zelfs als toevoeging aan cement. Veel van deze toepassingen zijn inmiddels verboden in de EU vanwege het gevaarlijke karakter van de stof.

Wanneer is Chroom-6 gevaarlijk? 

In Nederland is vooral de toepassing van Chroom-6 als primer op metaalobjecten van belang. Als het eenmaal is aangebracht en uitgehard, is Chroom-6 niet gevaarlijk. De problemen ontstaan pas wanneer men het object gaat bewerken (boren, slijpen, lassen) of als men de verf en de onderliggende primer gaat verwijderen; in principe alle activiteiten waarbij er deeltjes kunnen vrijkomen in rook-, damp- of stofvorm. Die deeltjes zullen dan ook Chroom-6-houdend zijn en die kunnen dan -meestal door inademing- in het lichaam terechtkomen.

Wettelijk kader Chroom-6

Opdrachtgevers hebben een verantwoordelijkheid en moeten zeker stellen dat de aannemer van de werkzaamheden het werk gezond en veilig kan uitvoeren (verantwoord opdrachtgeverschap). De opdrachtgever moet in de aanbestedingsdocumenten informatie geven over de omstandigheden op de werklocatie. Bijvoorbeeld in deze context: is er een asbest- of Chroom-6 inventarisatierapport (bron: www.inspectieszw.nl). 

Het gaat hier om wettelijke verplichtingen (bouwprocesbepalingen arbobesluit) voor gezond en veilig werken in de bouw. Vraag in een zo vroeg mogelijk stadium bij de opdrachtgever of een Chroom-6 inventarisatie is uitgevoerd. Bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat dat Chroom-6 vrijkomt en blootstelling kan optreden, is het verplicht dat wij als GMB beheersmaatregelen neemt om deze blootstelling te voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau te reduceren. Als er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan Chroom-6-houdend materiaal, neem dan contact op met de afdeling KAM.

Maatregelen

Met onmiddellijke ingang zijn alle verfdragende leidingen, constructies, installaties etc. binnen project Andijk als Chroom 6 verdacht aangemerkt. Op project Andijk is aan alle medewerkers een toolbox gegeven over de stand van zaken. Daarnaast is een toelichting gegeven op de werkinstructie inzake Chroom-6 op project Andijk. De project RI&E van GMB Civiel is uitgebreid met het onderwerp Chroom-6 en dit onderwerp is toegevoegd aan het sjabloon VGM-plan. Daarnaast wordt iedereen binnen GMB door deze veiligheidswekker en een bericht op Infoplein op de hoogte gesteld.

Melden heeft zin!

Het melden van een incident, gevaarlijke- of verdachte situatie heeft altijd zin. Ook als het goed is afgelopen. In dit geval hebben we maatregelen genomen om ook de andere projecten in te lichten over de mogelijke aanwezigheid van Chroom-6 en de te nemen maatregelen. Wees alert op de middelen waaraan je werkt: doe regelmatig een visuele inspectie; is de situatie Chroom-6 verdacht, is een inspectie of nadere inventarisatie noodzakelijk? Trek op tijd aan de bel.


Vragen? kam@gmb.eu