Veiligheidswekkers
06-02-2018 Veiligheidswekker nr. 06
Brandstof aangedreven materieel in besloten ruimten

De Veiligheidswekker is bedoeld voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met de wekker schudden wij alle collega’s zo snel mogelijk wakker en wijzen wij op de gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die benodigd zijn om een onveilige situatie weg te nemen.

Beschrijving overtreding:

Op 19 januari 2018 heeft de Inspectie SZW een bezoek gebracht aan project RWZI Utrecht. Tijdens de inspectie is een overtreding geconstateerd. In de influentbuffer (besloten ruimte) die nog in aanbouw is, werd gebruik gemaakt van drie diesel aangedreven hoogwerkers. De motoren waren niet in werking, maar blootstelling aan deze schadelijke stoffen in een dergelijke situatie is bij wet verboden. Daarom heeft de constatering geresulteerd in een officiële waarschuwing met een ter- mijn van vijf dagen om de situatie op te lossen.

Maatregelen


Directe maatregelen:

De situatie is per direct verholpen door het inzetten van elektrisch aangedreven hoogwerkers. De betrokken personen zijn op de hoogte gesteld van de gevaren en de ondernomen acties.

Voorlopige conclusie:

Binnen GMB zijn vergelijkbare situaties (brandstof aangedreven materieel in besloten ruimten) vaker voorgekomen. Of het nu gaat om een aggregaat, een compressor, een hoogwerker of ander brandstof aangedreven materieel, conform de wet geldt een vervangingsplicht (wanneer technisch haal- baar) in alle gevallen waarin met kankerverwekkende of mutagene stoffen wordt gewerkt in besloten ruimten.

Leerpunten

Werkafspraken:
Diesel aangedreven materieel mag per direct niet meer wor- den toegepast in besloten ruimten. Twijfel je in een bepaal- de situatie over de definitie van besloten ruimte, neem dan contact op met de afdeling KAM.

Vervolg:

Bij deze wordt gevraagd om op alle werken te controleren of een vergelijkbare situatie aanwezig is. Zo ja, los deze situatie dan op met elektrisch aangedreven materieel en stel de af- deling KAM op de hoogte. Daarnaast gaat gekeken worden hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden en welke al- ternatieve werkwijzen (mogelijk) kunnen worden toegepast. Tot slot is dit gevaar opgenomen in de RI&E’s.

Besloten ruimten

Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang en slechte ventilatie waarin gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie bestaat. Voorbeelden zijn: kelders, installatieruimten, ketels, riolen, gemalen en sleuven.