Albert Keizer
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken op en langs de openbare weg
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het veilig werken langs de openbare weg. 

Werken op en langs de openbare weg neem grote risico’s met zich mee omdat er gewerkt wordt in een ruimte waarbinnen verkeer plaatsvindt en zich derden bevinden. Hier geldt dus ook dat de veiligheid van de omgeving en derden meegenomen moet worden in de voorbereiding en uitvoering van een werk.

De werkzaamheden uitgevoerd door GMB Rioleringstechnieken zijn voor c.a. 90% op of langs de openbare weg. 

Het overgrote deel bevindt zich binnen de bebouwde kom.

Werkzaamheden buiten de bebouwde kom of op een specifieke drukke locatie verdienen extra aandacht en voorbereiding. 

Bij signalering hiervan moet altijd worden overlegd met de uitvoerder / projectelieder en de opdrachtgever.​​​​​​​​​​​​​​

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De grootste RISICO’s zijn :

• Aanrijdgevaar.

• Omgeving ondervindt hinder.

• Geluidshinder medewerkers.

Om langs de openbare weg veilig te kunnen werken moet je bij de uitvoering van rioleringswerkzaamheden er voor zorgen dat de wagens op een dusdanige wijze worden opgesteld dat:

 1. Een veilige werksituatie ontstaat.
 2. Een veilige verkeerssituatie ontstaat.
 3. Zo min mogelijk overlast voor het overige verkeer wordt veroorzaakt.
 4. De werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

De combinatie van deze punten is zeer dynamisch, waardoor hier elke keer weer de aandacht op gevestigd moet zijn.

Iedere werker langs de weg is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van de weggebruiker!

Zorg er voor dat je te allen tijde voldoende zichtbaar bent, voor omstanders uit alle mogelijke richtingen! Ook wanneer je, in of net na een bocht staat! Dit kan door een klapbord werk in uitvoering te plaatsen in de toestromende weg. Voor een optimale veiligheid; bekijk jouw positionering door de ogen van de weggebruiker!

Belangrijk is de plaatsing van de voertuigen, tijdens de werkzaamheden maar ook tijdens het parkeren in de pauze of tijdens werkoverleg.

 • Parkeren/stilstaan anders dan tijdens de werkzaamheden mag wettelijk nooit binnen 5m van een kruising.
 • Parkeer, op een overzichtelijke locatie. Voorkom onnodige belemmering van wegen en/ of fietspaden. (dit zorgt ook voor meer begrip tijdens de werkzaamheden!)
Maatregelen > Wat moet je doen?

MAATREGELEN

• Voer het verkeersplan uit.

• Controleer of laat de verkeersvoorziening periodiek controleren.

• Zorg voor voldoende werkruimte om de werkplek heen.

• Zet altijd tijdelijke afzetting neer, ook op stoepen en trottoirs.

• Draag goede, schone en reflecterende en fluorescerende kleding.

• Zet je auto zo neer dat deze je beschermt.

• Zet het stuur zodanig dat bij een botsing de auto van je afdraait.

• Let goed op jezelf en collega’s.

• Let ook op de andere verkeersdeelnemers.

Tijdens de werkzaamheden:

Ten behoeve voor je zichtbaarheid:

 • Het voeren van optische signalering
 • Het dragen van schone, reflecterende werkkleding
 • Wees altijd alert en kijk regelmatig in de richting waar het verkeer vandaan komt


Ten behoeve van de bebakening van je werkplek:

 • Zorg dat de wagens dienst doen als afscherming van de werkplek.
 • Zorg dat je individuele werkplek niet aan de zijde is waar het verkeer langsrijdt.
 • Plaats pionnen om de putopening heen indien deze buiten de werkplek ligt of niet door de wagens wordt afgeschermd.
 • Als je borden verplaatst als je weg rijdt, zorg dat je de borden weer op de oorspronkelijke plaats terug zet.  


Ten behoeve van de verkeerssituatie:

De afzettingen welke zijn benodigd, zijn per situatie weergegeven in de CROW 96B, m.b.t. de reguliere werkzaamheden van GMB Rioleringstechnieken is de onderstaande figuur van toepassing.


Afzetting voor kortdurende werkzaamheden


In dit geval maakt het voertuig onderdeel uit van de verkeersafzetting, waardoor dit valt onder een rijdende afzetting. Een voorwaarschuwing is hierbij niet verplicht, maar zeker raadzaam op onoverzichtelijke locaties als kruisingen. Dit geld ook op wegen waar de snelheid boven de 60 km/h ligt en de werkzaamheden korter dan 30 minuten duren.


Denk altijd om een veilig werkvlak, d.m.v. 70 cm pionnen te verkrijgen!

Mocht dit niet lukken, kan en mag (kort durend) de weg worden afgesloten door minimaal 5 pionnen en eventueel een extra bord werk in uitvoering. Doe dit uiteraard bij een kruising, zodat het verkeer eenvoudig om kan rijden.


Wees alert op het juist voeren van de bebording, mocht er een locatie zijn waar de voorrangsregeling niet benodigd is, zoals  bijvoorbeeld  op een middenberm,

voer de borden dan ook niet.

Op normale wegdelen is het voldoen aan de bovenstaande figuur wettelijk verplicht!


Voorbeeld situaties, voor een veilige werkplek:


Voor de inspectie, renovatie en combi units geldt dat deze bebording voor en achterop de auto’s gevoerd moeten voeren. De werkplek om de achterzijde van de auto en de put dienen te worden afgezet met pionnen.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Wie gaat de verkeersvoorzieningen plaatsen?
 2. Staan onze wagen goed gepositioneerd voor de verkeersveiligheid ?
 3. Kunnen wij veilig genoeg werken.?


Tips > Voor meer informatie

Vraag je uitvoerder / projectleider naar het verkeersplan.

CROW 96B geeft voor de meeste situaties een oplossing voor de te gebruiken afzettingen.