Albert Keizer
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken boven water
Introductie

Tijdens deze toolbox meeting besteden we aandacht aan het werken boven water.


Het werken boven water wordt in de arbowet gezien als een bijzondere situatie, waarvoor 

speciale regels zijn opgesteld. Het zijn vaak geen alledaagse werkzaamheden, dus extra voorzichtigheid is geboden. ​​​​​​​

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De opgestelde regels voor het werken boven water komen deels overeen met het "veilig werken op hoogte".

“Een belangrijk risico voor het werken boven water is valgevaar"

Al in de ontwerpfase dient rekening te worden gehouden met deze bijzondere situatie in de uitvoeringsfase. De extra maatregelen en procedures dienen te worden opgenomen in het V&G-plan.

VALGEVAAR

In het arbobesluit is aangegeven dat er sprake is van valgevaar bij het werken op een hoogte vanaf 2,50 meter, of als er sprake is van risicoverhogende omstandigheden, zoals het werken boven water (bij een hoogte van minder dan 2,50 meter). ​​​​​​​

In deze situaties dienen er beheersmaatregelen getroffen te worden die het valgevaar voorkomen. 
              

Maatregelen > Wat moet je doen?

In de situatie waar valgevaar kan optreden dienen er beheersmaatregelen getroffen te worden die het valgevaar voorkomen, door het aanbrengen van een steiger, stelling of werkvloer. Ook kunnen er doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen worden aangebracht. Dit dient echter per situatie te worden bekeken.


Indien bovenstaande beveiligingen niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden aangebracht dienen vangnetten of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te worden gebruikt.

“Collectieve maatregelen verdienen de voorrang ten opzichte van individuele”

Veel gebruikte PBM’s in dit soort situaties zijn de vanglijn (max. 2 meter in combinatie met een harnasgordel) en de harnasgordel. Een heupgordel mag alleen worden gebruikt in die situaties waarbij geen valgevaar bestaat.

Harnasgordel

Jaarlijks dient de valbeveiligingsapparatuur te worden gekeurd!!!

De gebruiker dient voor het gebruik van valbeveiligingsapparatuur een visuele inspectie uit te voeren op slijtage, vervorming, corrosie, compleetheid etc. Na een val dient de apparatuur grondig op de werking te worden gecontroleerd door de fabrikant of leverancier.


EXTRA MAATREGELEN

Bij werkzaamheden boven water verdient het aanbeveling reddingsvesten te dragen. In die situaties moet de bedrijfshulpverlening (BHV) extra zijn toegerust om personen uit het water te halen en eerste hulp te verlenen.

Life vest mandatory

Er dient een vaartuig beschikbaar te zijn evenals de middelen en deskundigheid om te kunnen beademen en te reanimeren.

“De weersomstandigheden kunnen ook voor bijzondere situaties zorgen”

Lage temperaturen, harde wind, slecht zicht en gladheid door regen, sneeuw of ijzel vergroten de kans op ongevallen. Maatregelen om de gevaren te kunnen beheersen zijn dan ook noodzakelijk. Als dit niet mogelijk is dienen de werkzaamheden te worden onderbroken.


 
                                                                         Positioneringlijn                      Valstopblokken                            

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Welke maatregelen ga je in dit project gebruiken?
  2. Welke gevaren zijn er aanwezig bij dit project?
  3. Heb je het VGM-plan van dit project doorgenomen?
  4. Zijn alle PBM's die je gaat gebruiken gekeurd?