Steven Scholten
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Taak Risico Analyse Rioleringstechnieken
Doel

Het doel van een TRA is het voorkomen van ongevallen als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden. Dit kan worden bereikt door:

 • Op een gestructureerde manier (onvoorziene) risico’s van de werkzaamheden te inventariseren.
 • Het nemen van maatregelen om de risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken.


Wanneer een TRA uitvoeren?

Een TRA moet worden opgesteld of kan noodzakelijk zijn wanneer:

 • Werkzaamheden met een hoog risico moeten worden uitgevoerd die niet of niet geheel volgens de reeds bestaande procedures, werkinstructies of VGM plan kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn veelal non-routinematige werkzaamheden.
 • Werkzaamheden voor het eerst worden uitgevoerd, waarvan de risico’s en ongewenste gevolgen (nog) niet bekend zijn.


Voorbeelden waar binnen GMB Rioleringstechnieken een TRA nodig is:

 • Gebruik van alternatieve afsluiters zoals de Berat (speciale plaatafsluiter) en de schildmuur;
 • Waterniveau achter plaatafsluiter niet verlaagd is tot max 800mm;
 • Horizontale betreding;
 • Afgravingen;                                                                         
 • Putten in onverharde ondergrond en bossages;
 • Onvoorziene situaties / omstandigheden;

                                                                                                                           Berat


Voorbeelden: Putten in onverharde ondergrond en bossages

              

Opstellen TRA?

Het opstellen van de TRA wordt in teamverband uitgevoerd door de betreffende leidinggevende en de medewerkers (incl. onderaannemers) die de werkzaamheden daadwerkelijk gaan uitvoeren.


Werkwijze

Het team moet op de hoogte zijn van de situatie en de uit te voeren taak/werkzaamheden. Het is aan te bevelen om vooraf de locatie te gaan bekijken en/of te zorgen dat er aanvullende informatie beschikbaar aanwezig is zoals tekeningen, bestaande werkinstructies of handleidingen.


Voordat met een TRA wordt begonnen, dienen een aantal algemene gegevens op het TRA-formulier te worden ingevuld zoals:

 • Een korte omschrijving van het werk die voor alle betrokkenen eenduidig is.
 • De namen en functies van alle personen die hebben meegeholpen bij het opstellen van de TRA.


De werkwijze om daadwerkelijk een goede TRA uit te voeren bestaat uit de volgende stappen:

 • Verdeel de taak/werkzaamheden onder in logische activiteiten, en schrijf ze in chronologische volgorde in de kolom Activiteit.
 • Bepaal per activiteit alle denkbare en reële gevaren en schrijf ze op in de kolom Gevaar (risico).
 • Stel voor elk gevaar één of meerdere beheersmaatregelen vast waarmee het risico wordt geelimineerd of beheersbaar wordt. Denk hierbij aan bronaanpak. Schrijf de beheersmaatregelen op in de kolom Beheersmaatregelen.
 • Zorg dat alle beheersmaatregelen aanwezig zijn voorafgaande aan het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Bespreek voorafgaande aan de uitvoering van de taak/werkuitvoering, de TRA met alle medewerkers die de taak/werkzaamheden uit gaan voeren. Laat een ieder de TRA tekenen voor akkoord en begrepen.
 • De leidinggevende controleert regelmatig of de taak/werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken, die zijn vastgelegd in de TRA, worden uitgevoerd. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden afgeweken wordt van de TRA, dient het werk direct te worden gestopt. En dient met alle betrokken medewerkers opnieuw de TRA te worden bekeken.
 • Evalueer direct na het afronden van de werkzaamheden de TRA om na te gaan:
 • Of de uitgevoerde werkzaamheden volgens plan zijn verlopen;
 • Welke knelpunten zich hebben voorgedaan en welke oplossingen er zijn bedacht en doorgevoerd.


Het uitvoeren van een TRA is moeilijk en kost wat tijd, waarin veel kennis en ervaring wordt vastgelegd van medewerkers en evt. specialisten. Zorg dat deze kennis behouden blijft voor andere werkzaamheden door de TRA na evaluatie te archiveren.

Het is niet de bedoeling dat voor dezelfde klus de TRA wordt gekopieerd, voorzien van een nieuwe datum en vervolgens wordt gebruikt. De werkzaamheden en de omgeving kunnen immers anders zijn. In gevallen waarin de beschreven taak/werkzaamheden in de toekomst veel vaker uitgevoerd gaan worden kan worden overwogen de TRA over te zetten in een werkinstructie.