Steven Scholten
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Werken met gevaarlijke stoffen
Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, wanneer zijn in contact komen met het lichaam of in het lichaam worden opgenomen, schade aan de gezondheid kunnen aanrichten. Ook kunnen stoffen zorgen voor veiligheidsgevaren zoals brand en explosie.

Het veiligheidsinformatieblad

Van alle stoffen die GMB gebruikt moet een veiligheidsinformatieblad aanwezig zijn. Vraag bij het bestellen van deze stoffen al naar het veiligheidsinformatieblad en stuur dit naar KAM@GMB.eu.

Een veiligheidsinformatieblad bevat allerlei gegevens:

 1. Wat voor stof het is;
 2. De gevaarcategorie door middel van een gevaarsymbool;
 3. De H(azard) en P(recaustion) zinnen (gevaren en maatregelen);​​​​​​​
 4. Of je moet ventileren;
 5. Of je beschermingsmiddelen moet gebruiken;
 6. Welke beschermingsmiddelen voorgeschreven zijn of aan te raden;
 7. Hoe de stof opgeslagen moet worden;
 8. Hoe de stof milieuvriendelijk opgeruimd kan worden;
 9. Een EHBO advies voor het geval je gezondheidsproblemen krijgt met deze stof.Blootstelling

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Via de mond naar de keel en de maag (eten met vuile handen).
 • Via de huid (sommige stoffen kunnen door de huid dringen);
 • Via de mond en de neus naar de longen (inademen gassen, dampen, kleine stofdeeltjes);
 • Via de ogen (druppels en spetters).
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Hoe groot het risico en hoe ernstig de gevolgen zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hangt af van:

 • Wat zit erin, hoe schadelijk is het product voor de gezondheid;
 • De samenstelling van het product, welke stoffen zijn aanwezig en in welke concentraties? (van de stof of van elk component van het mengsel staat, wanneer deze is vastgesteld een grenswaarde vermeld. Een stof met een lage grenswaarde heeft al meteen effect);
 • De hoeveelheid waaraan je wordt blootgesteld;
 • De tijdsduur dat je eraan wordt blootgesteld.


Effecten gevaarlijke stoffen

DIRECT EFFECT: 

Ontbranding, ontvlambaar met kans op brandwonden en verstikkingsgevaar. 

Oplosmiddel, dampen inademen: hoofdpijn en duizelig.                                                                 ​​​​​​​

LANGE TERMIJN EFFECT:

Jarenlang oplosmiddel inademen: schade aan het zenuwstelsel.

In het bijzonder de lange termijn effecten zijn gevaarlijk. Meestal merk je deze effecten pas als het te laat is.


Maatregelen > Wat moet je doen?

Als medewerker van GMB heb jij zelf het meeste invloed op:

 • Zorg dat je de gevaren kent van de stoffen waar je mee werkt;
 • Lees het etiket en volg de instructies op;
 • Overleg als een etiket ontbreekt;
 • Vraag je leidinggever naar de beste werkmethode;
 • Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Trek vervuilde werkkleding uit voor het eten;
 • Rook, eet en drink niet op de werkplek;
 • Gebruik de juiste gereedschappen;
 • Let ook op collega's die met gevaarlijke stoffen werken;
 • Neem bij twijfel altijd contact op met je leidinggever.

​​​​​​​

Tips > Voor meer informatie

Mochten naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.