Gevaarlijke gassen op een RWZI / Jeffrey van der Weerd
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Gevaarlijke gassen op een RWZI
Introductie

Op locatie bij een Riool-Water-Zuiverings-Installatie (RWZI) bestaat de kans dat je in contact komt met een aantal gevaarlijke gassen, deze brengen risico’s met zich mee. Tijdens deze toolboxmeeting zal een nadere toelichting worden gegeven over de aanwezige gevaarlijke gassen op een RWZI en de maatregelen ter beheersing van de risico’s.

Gevaarlijke gassen

Waterstofsulfide (H2S), een giftig gas met de bekende “rotte eieren” geur. Echter boven een bepaalde waarde (ca. 100ppm) ruikt men het gas niet meer omdat dit het zenuwstelsel uitschakelt. Waterstofsulfide komt veel voor in rioleringen en afvalwaterinstallaties. Een te hoge concentratie kan directe dood tot gevolg hebben. De effecten zijn afhankelijk van de blootstellingduur.

Let op: H2S is een gas dat laag bij de grond blijft hangen! Ook kan het gas ingebed zitten in de sliblaag, deze kan vrijkomen wanneer je door de slib loopt! Dus er komt op dat moment veel gas vrij!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Gezondheidseffecten

Bij H2S zijn de volgende waardes belangrijk voor de gezondheid van de mens:

1,6 ppm → MAC-waarde (maximaal aanvaarde concentratie)

5,0 ppm → Sterke rotte eieren geur

50 t/m 250ppm → Gevaar voor je gezondheid

500 t/m 1000ppm → Ernstig gevaar voor je gezondheid!

*ppm = parts per million

Vanaf 100ppm kun je bij een te lange blootstelling 8-24 uur bloedingen krijgen met de dood tot gevolg.

Bij 800-1000ppm raak je direct bewusteloos, met de dood tot gevolg bij een blootstelling van 0-2 min.

Methaan (CH4)

In besloten ruimten en gevaren zones (gashouders, gistingstanks, gasmotoren) bestaat er een gevaar voor brand en/of explosie ten gevolge van de aanwezigheid van Methaan (CH4).

Methaan is een uiterst brandbaar gas. Het gas is lichter dan lucht.

  • Zit er minder dan 5% Methaan in de lucht, dan is dit mengsel niet explosief en niet brandbaar

  • Zit er tussen de 5 en 15% Methaan in de lucht, dan is dit mengsel explosief (explosiegebied)

  • Boven de 15% Methaan in de lucht, is het mengsel niet explosief, maar wel brandbaar bij uitstroming in de lucht

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om veilig  op een RWZI te kunnen werken moet er gemeten worden of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Dit wordt gedaan met een MX4 gasdetectiemeter die op de man wordt gedragen. 

De gasdetectiemeter is standaard ingesteld op de tijd gewogen gemiddelde (TGG) van 8-uur. De maximaal toelaatbare waarde zijn 1,6 ppm (8u) – 3,2 ppm (15 min). Wat te doen bij alarm  

Wanneer de gasdetectiemeter alarm geeft, houd dan je adem in en verlaat zo snel mogelijk de gevarenzone.  Wanneer iemand bedwelmd is geraakt betreed dan nooit het gevarengebied. Je loopt dan het risico om zelf ook bedwelmd te raken, met mogelijk dodelijke afloop. Eigen veiligheid staat altijd voorop!! Alarmeer altijd een ambulance. Het slachtoffer moet altijd worden onderzocht door een arts, ook als het weer beter met hem lijkt te gaan. 

Tips > 8 gebruikstips gasdetectiemeter

http://www.inven.nl/img/algemeen/dot1a.png 

Bij het aanzetten van de gasdetector voert deze een nulstelling uit, doe dit in schone lucht. 

http://www.inven.nl/img/algemeen/dot2a.png 

Gebruik geen remreiniger of reinigingsmiddelen met citrus om de gasdetector schoon te maken. 

http://www.inven.nl/img/algemeen/dot3a.png 

Meet boven, midden of onder in de ruimte, afhankelijk van de zwaarte van het gas en de diepte van de put of ruimte. 

http://www.inven.nl/img/algemeen/dot4a.png 

Hoge, buiten de schaal, LEL waarden(over-range) kunnen duiden op een explosieve concentratie gas 

http://www.inven.nl/img/algemeen/dot5a.png 

Draag de gasdetector altijd in de buurt van de ademzone. 

http://www.inven.nl/img/algemeen/dot6a.png 

Als je twijfelt over de werking van de gasdetector werk er dan niet mee en meld dit bij de beheerder 

http://www.inven.nl/img/algemeen/dot7a.png 

Geef een put of besloten ruimte opnieuw vrij als je deze na enige tijd opnieuw betreedt, bijvoorbeeld na de lunch. 

http://www.inven.nl/img/algemeen/dot8a.png 

Werk alleen met een goedgekeurde gasdetector, dit moet twee keer per jaar gebeuren.