Steven Scholten
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Harsen RT
Introductie

Bij GMB Rioleringstechnieken B.V. wordt er dagelijks gebruik gemaakt van hars (en) in het productieproces. Doordat er hier dagelijks mee wordt gewerkt wordt je dagelijks ook blootgesteld aan de risico's van de hars (en).Voorbeelden hiervan zijn b.v. het inbrengen van een kous of het impregneren van glasvezel met hars bij putrenovatie. Er zitten nogal wat risico's in het gebruik van hars (en) en via deze toolbox willen we jullie hierover informeren.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Blootstelling aan hars (en) kan gebeuren bij:

 1. Transport van de stoffen;
 2. Opslag van de stoffen;
 3. Voorbereidingen (b.v. bij het mengen);
 4. Uitvoering van de werkzaamheden;
 5. Schoonmaak en reparaties van gereedschap en apparatuur;
 6. Opslag en afvoer van het afval;

Hierbij is het belangrijk dat er maatregelen worden getroffen zodat de hars(en):
 • Niet via de mond in de maag kunnen komen (eten met vuile handen);
 • Niet via de huid binnendringen;
 • Niet via mond en de neus naar de longen gaan (inademen dampen);
 • Niet in de ogen komt (druppels, spetters).


Veel van de harsen die gebruikt worden bevatten het component styreen. Styreen is herkenbaar aan de onaangename geur die het verspreidt en is vergelijkbaar met de geur van lijm. 
Bij hoge temperaturen op de werkplek zal er meer styreen verdampen en zal blootstelling aan styreen toenemen. Blootstelling aan styreen doet zich voornamelijk voor in de vorm van inhalatie maar ook contact van de huid met harsen moet vermeden worden.
De PID meters van GMB kunnen de styreenwaarden meten en zijn ingesteld op de wettelijke grenswaarden voor blootstelling aan styreen.
TGG -8 uur = 25 ppm
TGG- 15 min = 50 ppm

Als het alarm afgaat op de PID meter verlaat dan onmiddellijk de put en neem indien mogelijk extra maatregelen (bv. ventileren).

GEVOLGEN

De gevolgen van blootstelling aan hars (en) kunnen zijn:

 1. Huidirritatie;
 2. Allergische huidreactie;
 3. Ernstige oogirritatie;
 4. Irritatie aan de luchtwegen;
 5. Veroorzaken van schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling;
 6. In brand vliegen van de damp door een vonk.

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Houdt de werkplek schoon en opgeruimd;
 • Eet , drink of rook NOOIT tijdens het werk;
 • Was je handen;
 • Sluit emmers en bakken;
 • Gebruik niet excessief veel materiaal bij het opbrengen van de hars;
 • Verzamel restanten  met hars in een goed afgesloten vuilniszakken;
 • Zorg voor voldoende ventilatie (mechanisch / natuurlijk);
 • Bemonster de ruimte voor vrijgave meting met een gepompte meter met aanzuigslang op de aanwezige gassen en LEL;
 • Blijf de luchtkwaliteit in de ruimte continu monitoren tijdens de werkzaamheden
 • Maak gebruik van PBM;
 • Voorkom dat harsen in contact kunnen komen met huid en ogen door gepaste veiligheidskleding te dragen zoals handschoenen met een lange schacht, witte overall en veiligheidsbril.
 • Vermijdt inademing van styreendampen door gebruik te maken onafhankelijke adembescherming met volgelaatsmasker;


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ben jij bekend met de risico's van de harsen waar je mee werkt?
 2. Ben je bekend met de maatregelen die je moet nemen?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?


Tips > Voor meer informatie

Bekijk het voorlichtingsinformatieblad (VIB) van de hars waar je mee werkt wat de gevaren en maatregelen zijn.

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.

Werk veilig of werk niet !