Steven Scholten
05 Arbeidsmiddelen
 >  Veilig gereedschap en materieel
Ik werk met veilig gereedschap en materieel

Wat is geschikt en goed gekeurd gereedschap en materieel en hoe herken je het?

 • "Gereedschap" gebruikt men handmatig en hoeft niet aangedreven te zijn (bv. hamer, beitel, maar ook boormachine, slijptol etc.)
 • "Materieel" is de verzamelnaam voor gereedschappen en machines bij elkaar en daar rekenen we ook grootmaterieel toe (bv. vrachtwagens, aanhangers, lier, etc.)

Gereedschap en materieel zijn door de fabrikant zo ontworpen dat ze geschikt zijn om de werkzaamheden of bewerkingen waarvoor ze bedoeld zijn veilig en efficiënt mee kunnen uitvoeren, mits goed onderhouden en juist gebruikt

Wettelijke verplichting 
Machinerichtlijn 
De Machinerichtlijn is een Europese wet die eisen bevat waaraan machines, bestemd voor de Europese markt, moeten
voldoen. De richtlijn bevat een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen en een aantal administratieve eisen (bij-
voorbeeld het opstellen van een Nederlandstalige handleiding van de totale machine, inclusief alle componenten, waar-in
onder andere de toegepaste veiligheidsvoorzieningen worden benoemd). De landen in de Europese Unie zijn verplicht de
richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland is dat gedaan in de vorm van het Warenwetbesluit machines.

CE-Markering
De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels
binnen de Europese Economische Ruimte. CE staat hierbij voor Conformité Européenne.
Alle machines en elektrische gereedschappen moeten voorzien zijn van CE-markering (met verklaring van overeen-stemming en gebruiksaanwijzing). De CE-markering geeft aan dat de machine voldoet aan de machinerichtlijn en daarmee in de basis veilig is, mits de machine wordt gebruikt conform de gebruiksaanwijzing.

​​​​​​​
Keuring en onderhoud

Machines, elektrisch gereedschap en hijsmateriaal e.d. moeten minimaal jaarlijks gekeurd worden. Een sticker of label geeft aan wanneer de keuring verloopt. Soms is ook aangegeven wanneer het onderhoud moet plaatsvinden. Een ROOD label geeft aan dat het middel afgekeurd is en niet meer gebruikt mag worden.

Regel tijdig het onderhoud en gebruik alleen machines waarvan de keuringsdatum niet is verlopen. 
Als gebruiker moet je regelmatig controleren of gereedschap / materieel nog binnen de geldigheidstermijn valt! Als gereedschap /materieel beschadigd óf niet meer compleet is om werkzaamheden veilig uit te voeren, doe dat dan ook niet

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer je met machines en gereedschappen werkt, kan dit risico’s veroorzaken voor jou, jouw collega’s en de omgeving. Voorbeelden van risico’s zijn: 

 • aangereden worden;
 • bekneld raken;
 • elektrocutie; 
 • snijwonden;
 • lawaai;
 • verbranding; 
 • in aanraking komen met bewegende delen. 

Hoe veilig machines zijn, is afhankelijk van de machines zelf, maar ook van de mensen die ermee werken en hoe de machines worden behandeld en onderhouden.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Aandachtspunten voor gebruik

 • Werk alleen met gereedschappen en machines waarmee je kan én mag werken.
 • Controleer je gereedschappen en materieel voor ieder gebruik. Gebruik alleen middelen die in goede staat verkeren en zijn gekeurd.
 • Gebruik gereedschappen en machines alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
 • Onderhoud aan machines en gereedschappen is specialistenwerk, laat dit dan ook over aan specialisten.
 • Overbrug nooit machinebeveiligingen, deze zitten er niet voor niets.
 • Negeer geen alarmsignalen: stop en handel.
 • Gebruik de juiste PBM en draag geen loshangende of rafelige kledingstukken die mogelijk door het gereedschap gegrepen kunnen worden.
 • Controleer ook of andere mensen risico’s lopen als jij met de machine werkt
 • Zorg dat je bekend bent met de gebruiksaanwijzing voordat je het materieel gaat gebruiken en dat je voldoende instructie hebt gehad.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Is het in gebruik zijnde gereedschap en materieel nog veilig?
 2. Controleer jij regelmatig je eigen gereedschap?
 3. Heb jij voldoende instructie ontvangen in het gebruik van materieel en gereedschappen? 


Tips > Voor meer informatie

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten er naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.

Werk veilig of werk niet !!