Arbeidsmiddelen Keuringen / reparatie 2022 / Albert Keizer
05 Arbeidsmiddelen
 >  Materieel keuringen / reparatie 2022
Introductie

Arbeidsmiddelen zijn gereedschappen, machines en installaties die worden gebruikt bij het verrichten van werk. Voorbeelden zijn elektrisch aangedreven gereedschap, handgereedschappen, hijsmiddelen, meetmiddelen (gasmeter).

Het allerbelangrijkste t.a.v. het veilig gebruik van deze middelen is:

 • Dat je als gebruiker deskundig en bevoegd bent om deze te gebruiken;
 • Dat je deze vaardigheden ook waarmaakt.

Onderdeel van je deskundigheid is dat je regelmatig de keuringsdatum controleert die op het arbeidsmiddel is aangegeven.

Voor ieder gebruik voer je een visuele controle uit op slijtage of andere gebreken.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Gebreken zijn niet altijd zichtbaar en arbeidsmiddelen hebben ook periodiek onderhoud nodig. Een technisch gebrek kan afhankelijk van het arbeidsmiddel leiden tot verschillende veiligheidsrisico's zoals:

 • het krijgen van een elektrische schok;
 • het oplopen van brandwonden door kortsluiting in of bij het gereedschap;
 • getroffen worden door wegvliegend / vallend materiaal;
 • het ontstaan van te veel herrie;
 • gegrepen worden door bewegende delen;
 • blootgesteld worden aan gevaarlijke dampen;
 • een ander of jezelf in gevaar brengen.

Vergeet niet dat het voor je eigen veiligheid en de veiligheid van een ander belangrijk is om met gekeurde arbeidsmiddelen te werken.

Het is tevens je eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of het arbeidsmiddel waar je mee werkt gekeurd is. Een niet gekeurd arbeidsmiddel kan gevaarlijk zijn en letsel veroorzaken.

Wanneer een arbeidsmiddel gerepareerd dient te worden, moeten deze voorzien worden van een rood label met hierop vermeldt het wagennummer en naam. Dit arbeidsmiddel dan inleveren bij de materieelbeheerder.

Op het arbeidsmiddel staat een uniek nummer b.v. K4718, K9508, RR1100, V208, E333, 001200, QR code of een RFID nummer, welke het nummer van het arbeidsmiddel aangeeft.  Bij twijfel maak geen gebruik van het arbeidsmiddel en vraag informatie bij de materieelbeheerder over de keuringstatus via de code. Ook wordt het mogelijk gemaakt om dit via Ultimo (Materieelbeheerprogramma) op te vragen. 


Voorbeeld keuringsstickerVoorbeeld code


Voorbeeld QR code

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om onzichtbare gebreken aan arbeidsmiddelen te voorkomen geldt voor bijna ieder arbeidsmiddel een keuringstermijn. Deze is over het algemeen door middel van een sticker aangegeven. Ook nieuw aangeschaft klein elektrisch gereedschap moet zijn voorzien van een geldige keuringssticker. Voorbeelden van te keuren materieel:

 • Hijs- en hefgereedschappen;
 • Driepoot;
 • Valstopblok;
 • Veiligheidsharnas;
 • Elektrisch gereedschap;
 • Kabelhaspel;
 • Hijskranen en hijsmiddelen (hijsbanden, hijsogen etc.);
 • Verdeelkasten.

Om keuringstermijnen niet te laten verlopen zijn er binnen het bedrijf systemen opgezet waarbij na de keuring op het arbeidsmiddel een sticker wordt aangebracht. Hierop staat de datum aangegeven wanneer het arbeidsmiddel weer gekeurd moet worden. Tevens is er een label met QR code en/of nummer aangebracht ter identificatie van het arbeidsmiddel.

Als gebruiker dien je ervoor te zorgen dat de keuringsdatum niet wordt overschreden.

Wat moet je doen?

 • Controleer het arbeidsmiddel altijd vóór gebruik op zichtbare gebreken / beschadigingen. Meld een eventueel gebrek direct en gebruik het arbeidsmiddel niet.
 • Indien er onduidelijkheden zijn over het veilig gebruik moet je het arbeidsmiddel niet gebruiken.
 • Let vooral op bij de gas/styreenmeters of deze gekalibreerd zijn. Bij twijfel stop de werkzaamheden en informeer je leidinggevende!
 • Indien er onduidelijkheden zijn over de bevoegdheid moet je het arbeidsmiddel niet gebruiken;
 • Gebruik uitsluitend originele hulpstukken;
 • Bedenk altijd dat het gebruik ook een ander niet in gevaar mag brengen;

Let ook op de volgende punten:

 • De juiste werking van de beveiligingen;
 • Aanwezigheid van een geldig keuringssticker.

Op sommige materialen (bv. steigers, hijsmiddelen) wordt alleen een kleurcodering met behulp van tape of verf aangebracht waaraan gezien kan worden in welk jaar dit materieel is gekeurd. Voor het jaar 2022 is dit de kleur BRUIN.

Voor 2021 was deze kleur GROEN. 

Om voor de gebruiker van (hijs)gereedschap duidelijk te maken wanneer het betreffende middel weer gekeurd dient te worden, wordt  als herkenning het IMO (International Maritime Organization) jaarkleurensysteem gebruikt: 
 
 ​​​​​​​

Dit is van toepassing op o.a.: tankgordels / steigers / hijsbanden etc. 

Vergeet niet dat een Rood Label betekent dat het materieel afgekeurd is !! 

Hijsbanden 

Hijsbanden moeten, net als alle andere arbeidsmiddelen, jaarlijks gekeurd worden.

Wanneer hijsbanden gebruikt worden als "trekband" is dit echter niet noodzakelijk.

Alleen moet dan op de hijsband aangegeven worden dat deze alléén gebruikt wordt bij het trekken en dat deze niet gebruikt wordt bij het hijsen. Dat kan bijvoorbeeld met een label, sticker of andere aanduiding.

Maatregelen > Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheid keuringen

Materieelbeheer

 • Keuringen worden uitgevoerd door materieelbeheer of een externe keuringspartij. 

 • Bij de keuring van de arbeidsmiddelen (1x per jaar bij de periodieke keuring van de wagens, planning bij de materieelbeheer) worden alle arbeidsmiddelen door de voorman/1e operator in samenwerking met de materieelbeheer uit de wagens gehaald en gekeurd door de materieelbeheer. De materieelbeheerder heeft ook lijsten waar alle arbeidsmiddelen van een wagen opstaan. 

 • Voor de uitgifte van arbeidsmiddelen wordt dit arbeidsmiddel gekeurd door de materieelbeheer. 

Na keuring kan het arbeidsmiddel uitgegeven worden. 

Dit is de verantwoordelijkheid van de materieelbeheerder. 

Ontvanger  

 • De ontvanger van het arbeidsmiddel controleert bij ontvangst of het arbeidsmiddel gelabeld  en gekeurd is. Ongekeurde arbeidsmiddelen mogen niet in ontvangst worden genomen en dienen met een rood label weer geretourneerd worden naar de materieelbeheerder.  

Dit is de verantwoordelijkheid van de ontvanger. 

Gebruiker 

 • Voor het gebruik van het arbeidsmiddel door de werknemer / gebruiker, controleert de werknemer / gebruiker of het arbeidsmiddel geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden en of het arbeidsmiddel gekeurd en gelabeld is. Mocht het arbeidsmiddel niet meer gekeurd zijn, dan wordt aan het arbeidsmiddel een rood label gehangen (niet gebruiken) en ter keuring aangeboden aan de materieelbeheerder. Mocht het label ontbreken, dan kan een nieuw label opgevraagd worden bij de materieelbeheerder. Mocht de keuringssticker ontbreken, dan kan je altijd aan de materieelbeheerder vragen of een arbeidsmiddel gekeurd is. Mocht het goedgekeurd zijn dan ontvang je een nieuw keuringssticker. 

Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het arbeidsmiddel. 

Controleur 

 • Door verschillende werknemers (uitvoerders, projectleiders, directie, KAM / externe controleurs) worden regelmatig werkplekinspecties gehouden. Tijdens deze inspecties dienen steekproefsgewijs ook de te keuren arbeidsmiddelen gecontroleerd worden. Voor niet gekeurde / gelabelde arbeidsmiddelen geldt hetzelfde als bij de gebruikers. 

Dit is de verantwoordelijkheid van de controleurs. 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Zijn al onze arbeidsmiddelen gekeurd?
 2. Controleer ik altijd mijn arbeidsmiddel voordat ik hem gebruik ?
 3. Welke arbeidsmiddelen moeten gekeurd zijn ?

​​​​​​​

Tips > Voor meer informatie

! KEUREN IS NOODZAAK ! 

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten er naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.

Werk veilig of werk niet !!