Jeffry Compagner
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  MX4 gasmeter en vrijgeven van ruimten
Introductie

Het doel van deze procedure is inzicht geven op welke wijze er gemeten dient te worden in ruimten waarin door de mogelijke aanwezigheid van gassen of het afwezig zijn van voldoende zuurstof, gevaar is voor: verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie (VBVBE). Zodat je een ruimte kunt vrijgeven voor je start met de werkzaamheden. En het registreren van  de meetwaarden​.

Gasmeetapparatuur ​

Meetapparatuur moet gekalibreerd zijn en geschikt voor de te meten stof. Dit moet voor iedere meting zijn gecontroleerd. Voor de meeste metingen zijn multimeters voldoende (CO, H2S, O2, LEL). Aanvullend zijn er specifieke gasmeters voor andere stoffen (NH3 “ammoniak”, HCN “blauwzuur”, enz).​

Er worden verschillende soorten metingen onderscheiden:​

  • zuurstofconcentratiemeting​
  • concentratiemeting van explosieve damp-/gasluchtmengsel (methaan CH4) ​
  • concentratiemeting van giftige stoffen ​(waterstofsulfide (H2S)​)

Let op! De standaard meters bij GMB zijn afgestemd op methaan. Wanneer de meters gebruikt worden voor het meten van andere gassen, dan moeten meetgegevens zoals LEL hierop afgestemd zijn. ​

De meetapparatuur dient halfjaarlijks te worden gekeurd en gekalibreerd. Controleer voorafgaande het werk of nog wordt voldaan aan deze vereisten.

Gasdetectie Ventis MX4​

  1. Economisch gunstig​
  2. Eigen onderhoud en keuring​
  3. Gemak in bediening

Gepompte meter​

Voor vrijgave metingen moet de ruimte worden bemonsterd met een gepompte meter met aanzuigslang of -stang. Hiermee wordt de omgevingslucht actief aangezogen en kan ook op grotere diepte worden gemeten terwijl op het display van de meter het meetverloop met eventuele fluctuaties kan worden gemonitord. Sterke fluctuaties tijdens een meting kunnen wijzen op een instabiele, onveilige situatie. Een herhalingsmeting is dan nodig omdat een beoordeling voor vrijgave gebaseerd moet worden op een stabiele meetwaarden.​


Plaats de gasmeter in de pomp met de cellen naar boven!

Diffuse meter​

Tijdens het werken in een besloten- of bijzondere ruimte moet de lucht continue worden gemonitord. Dit kan met een gepompte meter maar kan ook met een diffuse meter mits deze in de ademzone wordt gedragen. ​