Albert Keizer
01 Algemene zaken
 >  Startwerk overleg/ LMRA
Introductie

Om incidenten en ongelukken te voorkomen worden door ons bedrijf onder andere de volgende activiteiten ondernomen:

 • Vaststellen van de risico´s;

 • Beheersmaatregelen voor deze risico´s.

Om deze risico´s te identificeren worden op bedrijfsniveau de volgende activiteiten gedaan:

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • De Taak Risico Analyse (TRA);
 • De beschikbaarheid en uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt intern uitgevoerd en beoordeeld door een externe partij. Met een plan van aanpak wordt aangegeven welke onderdelen binnen het bedrijf verbeterd of aangepast dienen te worden. Dit plan wordt elk jaar geëvalueerd en waar nodig wordt de RI&E aangepast. Binnen de RI&E worden alle risico's beschreven.

Taak Risico Analyse (TRA)

Wanneer een bepaalde taak niet beschreven is in de RI&E, kan specifiek voor deze taak een taak risico analyse (TRA) uitgevoerd worden. Een TRA moet ook worden uitgevoerd wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen of wanneer moet worden afgeweken van de standaard werkmethode. Welke maatregelen er getroffen dienen te worden om de risico´s te minimaliseren, staan in de TRA omschreven.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden aan een ieder ter beschikking gesteld om risico´s, die niet preventief te verhinderen zijn, te minimaliseren.

VGM-Plan

Naast de maatregelen die in de RI&E, de TRA en het Veiligheidshandboek staan beschreven worden er ook VGM-maatregelen op projectbasis beschreven. Deze maatregelen staan beschreven in het VGM-plan en worden behandeld tijdens het start werkoverleg.


Risico's > Waarom een Start werkoverleg?

Startwerk overleg

Het doel van het start werkoverleg is, om behalve de dagelijkse zaken, ook met elkaar de specifieke project onderdelen te bespreken

 • Het start werkoverleg kan zaken bevatten als het te volgen beleid, knelpunten en opvattingen waarbij iedereen gelijktijdig wordt geïnformeerd
 • Bijzonderheden in veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu worden tijdens de start werkoverleg met alle betrokken eigen medewerkers, inleen- en onderaannemers van het project gedeeld.
 • Eenmaal per dag of per week voor aanvang van de werkzaamheden wordt de voortgang van het werk besproken waarbij veiligheids-, gezondheids-, welzijns- of milieu gerelateerde zaken aan de orde komen.
 • Verplicht medewerkers en onderaannemers te instrueren voor aanvang van de werkzaamheden!

Aantoonbaar maken dat belangrijke onderwerpen zijn besproken, zoals:

 1. Of alle PBM's aanwezig zijn;
 2. Of er specifieke / nieuwe risico's zijn en TRA noodzakelijk is;
 3. Of medewerkers op de hoogte zijn van hun specifieke taken;
 4. Of voorbereidingen zijn gedaan;
 5. Of er bijzonderheden zijn op gebied van veiligheid, duurzaamheid en milieu etc.

Belangrijk:

 1. Vul een start werkoverleg formulier altijd volledig in voordat de werkzaamheden worden gestart.
 2. Weet wat je invult en waar je voor tekent!
 3. Naam van de persoon die het startwerk overleg voert invullen. 
 4. Alle namen van eigen medewerkers, die werken die dag/ week, invullen en laten ondertekenen
 5. Alle namen van tijdelijke medewerkers en onderaannemers, die werken die dag/ week , invullen en laten ondertekenen.
 6. Volg eventuele acties op, die genoemd worden bij het startwerk overleg.
 7. Zijn er twijfels of het start werkoverleg juist is uitgevoerd? Neem dan altijd contact op met de uitvoerder / projectleider, voordat je de werkzaamheden begint!!! Het start werkoverleg moet vóór het begin van de werkzaamheden uitgevoerd worden ook tezamen met de onderaannemers.


In de Zó-app, onder de tegel inspecties, is een digitaal startwerk formulier beschikbaar!
Maatregelen > LMRA

LMRA

Naast bovenstaande maatregelen zijn uitgewerkt is het ook van belang om op de werkplek zelf te kijken of er nog risico´s zijn die op het laatste moment optreden en die niet van te voren voorzien konden worden. 

Om deze risico te vermijden is het noodzakelijk om op het laatste moment (voordat je aan het werk gaat) nog eens te kijken naar de risico´s van het werk dat je gaat uitvoeren.

Deze handeling heet een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA, laatste controle voor het begin van de werkzaamheden).

Stel jezelf de volgende vragen om een LMRA uit te voeren:

 • Weet ik wat ik precies moet doen en kan ik het ook zo doen?
 • Heb ik een startwerkinstructie gehad waarbij de risico's van mijn werkzaamheden zijn behandeld?
 • Weet ik wat ik de mogelijke gevaren zijn en hoe ik dat kan voorkomen?
 • Weet ik wat ik nodig heb om het werk veilig uit te voeren en is dat ook beschikbaar (bijvoorbeeld gereedschap, PBM's)?
 • Zijn de omgevingsomstandigheden zodanig, dat ik mijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren? 

Acties kan je noteren op het startwerk overleg formulier.​​​​​​​

In de Zó-app is ook een tegel aanwezig die uitleg geeft over de LMRA.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Heb jij een startwerk overleg gehad bij dit werk?
 2. Zijn op dit project VGM-gevaren, die niet vooraf bekend waren ?
 3. Is er voor dit project een VGM-plan gemaakt?
 4. Heb je een LMRA uitgevoerd op dit project ?


Tips > Voor meer informatie

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten er naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.

Werk veilig of werk niet !!